Ut på vidda

Ut på vidda er læring og omsorgstjenester i reindrifta.
Ut på vidda er læring og omsorgstjenester i reindrifta. (Foto: Ørjan Berthelsen)

«Ut på vidda» er et tilbud om lærings- og omsorgstjenester i reindrifta. Prosjektet er i startfasen, nå avklarer vi behovet i kommunene. Målet er at vi skal tilby disse tjenestene til barn, unge, voksne og eldre i nær framtid.

«Ut på vidda» lea oahppo- ja fuolahusbálvalus-fálaldat boazodoalus. Prošeakta lea álgodásis, ja dál mii leat čielggadeamen suohkaniid dárbbuid. Mihttu lea fargga fállagoahtit bálvalusaid mánáide, nuoraide, rávisolbmuide ja boarrásiidda. 

«Ut på vidda» akte faalenasse lïerehtimmie- jïh hoksedïenesji bïjre båatsosne. Prosjekte lea aalkoeboelhken, daelie daerpiesvoetem tjïelkesibie tjïeltine. Ulmine edtjebe daejtie dïenesjidie faalehtidh maanide, noeride, geerve jïh voeres almetjidie lïhke båetijen aejkien.


Les mer:

For reineiere | Boazodolliide | Båatsoeburride

For kommuner | Suohkaniidda | TjïeltideNyheter:


10.01.2020

Godkjente Ut på vidda-tilbydere

Se oversikt over Ut på vidda-tilbydere som er godkjente per januar 2020.

05.02.2019

God start for «Ut på vidda»-kurs

Det er stor interesse for «Ut på vidda», en ny tilleggsnæring for reineiere. Fylkesmannen i Troms og Finnmark ser at mange ønsker å tilby lærings- og omsorgstjenester i reindrifta.

04.04.2019

Godkjente Ut på vidda-tilbydere

Her er en oversikt over godkjente tilbydere april 2019.

04.04.2019

Infohefte for kommuner

Her kan kommuner lese litt mer om hva Ut på vidda-tjenester er.

19.06.2019

Godkjenningskurs for Ut på vidda-tilbydere nov/des 2019

Få deg godkjenning som Ut på vidda-tilbyder, ta vårt kurs i kvalitetssikring. Kurset går i Kautokeino 17-20 november og i Tromsø 1-3 desember. Meld deg på innen 1 september

04.09.2019

Ut på vidda tilbyr nytt kurs

Ut på vidda tilbyr nytt godkjenningskurs for reindriftsfamilier som vil satse på lærings- og omsorgstjenester som tilleggsnæring. Meld deg på nå!


«Prosjekt Ut på vidda»

«Prosjekt Ut på vidda»

Ut på vidda ser på hvordan reindrifta kan utvikle og tilby lærings- og omsorgstjenester, og om kommuner og staten vil kjøpe tjenestene.

Prosjektet er  treårig og nasjonalt. Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund eier prosjektet. Sametinget og Kommunal- og moderniseringsdepartementet er representert i styringsgruppa sammen med prosjekteierne. Fylkesmannen i Troms og Finnmark er prosjektleder og sekretariat.

Ut på vidda dekker våre fem reindriftsfylker: Finnmark, Troms, Nordland, Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag.


«Ut på vidda prošeakta»

Ut på vidda geahčada movt boazodoallu sáhtašii ovddidit ja fállat oahppo- ja fuolahusbálvalusaid, ja sáhtáše go suohkanat ja stáda oastit dakkár bálvalusaid.

Prošeakta lea riikkaviidosaš ja bistá 3 jagi. Prošeaktaeaiggádat leaba Eanandoallo- ja biebmodepartemeantta ja Norgga Boazosápmelaččaid RiikkasearviSámediggi ja Kommunála- ja ođasmahttindepartemeantta leaba mielde stivrenjoavkkus ovttas prošeaktaeaiggádiiguin. Romssa ja Finnmárkku Fylkkamánni lea prošeaktajođiheaddji ja čállingoddi.

«Ut på vidda»  gokčá vihtta boazodoallofylkkaid: Finnmárku, Romsa, Nordlánda, Davvi- ja Lulli-Trøndelaga.


 

«Prosjekte Ut på vidda»

Ut på vidda vuartesje guktie båatsoe maahta lïerehtimmie- jïh hoksedïenesjh evtiedidh jïh faalehtidh, jïh mejtie tjïelth jïh staate sijhtieh dïenesjidie åestedh.

Prosjekte golme jaepieh vaesieh jïh lea nasjonaale. Laanteburrie- jïh beapmoedepartemeente jïh Nöörjen Båatsoesaemiej Rijhkesiebrie prosjektem eekie. Saemiedigkie jïh Tjïelte- jïh orrestimmiedepartemeente leah meatan stuvremedåehkesne prosjekteaajhterigujmie ektine. Tromsen Fylhkenålma lea prosjekten aajhtere jïh tjaelemesijjie.

Ut på vidda feerhmie mijjen vïjhte båatsoefylhkh: Finnmaarhke, Tromse, Nordlaante, Noerhte-Trööndelage jïh Åarjel-Trööndelage.

Last ned start up-guide (pdf)