20 millioner mer til kriserammet reindrift

(Foto: Per Thomas Oskal)

3. april ga regjeringen 20 millioner kroner ekstra til reindriften som er rammet av beitekrise. 

Jeg er svært glad for at reindriften får mer penger så de kan fôre dyrene, og at de nå også får støtte til å frakte fôret ut til dyrene, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker.

Krisen skyldes mye snø og islagte beiter som gjør at reinen ikke får tilgang på tilstrekkelig mat gjennom naturlig beite.

Det er også satt av penger til å frakte fôr til flokkene som befinner seg langt fra vei. Helitrans har nå ankommet Kautokeino med fire helikoptre som skal fly ut fôr til flokkene i Kautokeino og Karasjok kommune.


Våren er en sårbar tid

Vårflytting og kalving nærmer seg. Særlig simlene behøver mer mat for at de skal kunne bære frem levedyktig kalv.

På grunn av værforholdene er det fortsatt behov for ekstra fôr og andre tiltak for å sikre at dyrene ikke lider unødvendig på grunn av beitekrisen.


Les også: -Alvorlig krise for reinsdyra

Les også: Fylkesmannens reinvettregler (på facebook)


Hard vinter, enorm innsats

Beitekrisen i Troms og Finnmark går nå inn i sin tredje måned for enkelte siidaer. Reineierne startet tidlig med å fôre dyrene. Dyrene er mer sårbare nå, enn under normale beiteforhold, men det ikke meldt inn omfattende tap av dyr.

- Det er all grunn til å rose reindriften for den enorme innsatsen de har gjort for å sikre mat til dyrene sine, sier fylkesmann Aspaker.

- Vi vet at det både er kostbart og et krevende arbeid med å bringe ut store mengder pellets og høyballer til reinflokker flere mil inne på vidda.


Fylkesmannen fordeler pengene

Fylkesmennene behandler søknadene om krisepenger fra reinbeitedistriktene. Landbruksdirektoratet utbetaler pengene, og opplyser at store deler av ekstrabevilgningen på 10 millioner er utbetalt til reineiere i Troms og Finnmark og Nordland.


Prioriterer beitekrisen

Fylkesmannen har opprettet en gruppe på fem saksbehandlere som behandler søknadene slik at næringen raskest mulig skal få penger til å kjøpe mer fôr. Beitekrisen er reindriftsavdelingen høyeste prioritet nå.

Reindriftsavdelingen har kartlagt beitekrisen i distriktene ved å ringe rundt. Distriktene har gitt Fylkesmannen et godt bilde av omfanget i Troms og Finnmark.


Søknader behandles fortløpende

Nærmere 40 søknader er behandlet, og rundt 8 millioner av ekstrabevilgningen på 10 millioner har fått til reindriften i Troms og Finnmark. Før dette hadde reindriften i Troms og Finnmark fått utbetalt 2,8 millioner kroner.

- Jeg er veldig fornøyd med saksbehandlingen. Nå kan flest mulig reineiere få utbetalt krisepengene før påske, sier reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha.

- Vi fortsetter det gode arbeidet og behandler søknader som kommer inn fortløpende. Vi kan dessverre ikke garantere at søknadene som kom inn etter 30. mars, blir ferdigbehandlet før påske. Vi skal gjøre vårt ytterste.


Snøskuterløyper stengt

En rekke snøskuterløyper er stengt slik at reinen ikke blir forstyrret. I Nord-Troms og Finnmark kan Fylkesmannen strenge snøskuterløyper på kort varsel.

Under Motorferdsel kan du følge med på hvilke løyper som er strengt.

Reinen tærer på oppsparte fettreserver gjennom vinteren. Den er derfor sårbar for økt energiforbruk som følge av forstyrrelser. 

Mennesker på snøskuter eller ski kan utløse flukt- og fryktadferd hos reinen. Reinen vil oppleve stress og dermed forbrenne sårt tiltrengte fettreserver. 

Drektige simler er spesielt sårbare for denne forstyrrelsen. På seinvinteren kan simlene kaste kalv (abortere) dersom de blir stresset eller får redusert kondisjon. Det er derfor viktig at alle som ferdes i områder med rein viser særskilt hensyn denne vinteren. 


Pressekontakter

Fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker
48 08 26 93 / 77 64 20 25
fmtreva@fylkesmannen.no

Reindriftsdirektør Sunna Marie Pentha
78 95 03 15
fmfismpe@fylkesmannen.no