Landbruk

Her kan du lese om:

Landbruket i Troms og Finnmark

Fylkesmannens ansvar

Kommunenes ansvar

Fylkeskommunens ansvar

Tilskudd innen landbruk

Partnerskap landbruk Troms og Finnmark

Regionalt bygdeutviklingsprogram

Nyheter om landbruk


Landbruket i Troms og Finnmark

Å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet er den viktigste oppgaven landbruket løser for samfunnet. Landbruket i Troms og Finnmark produserer trygg mat av god kvalitet samtidig som det bidrar til bosetting, sysselsetting og et levende kulturlandskap.  

Husdyrproduksjon er bærebjelken i landbruket, både i Troms og Finnmark.  Det arktiske klimaet begrenser produksjonsmulighetene, men likevel genererer de bondeeide bedriftene 1800 årsverk og verdier for 1,3 milliarder kroner (2017). Økt produksjon er viktig for lønnsomhet og for å opprettholde foredlingsanleggene i regionen.


Fylkesmannens ansvar

Fylkesmannens landbruksavdeling har kontor i Vadsø, Tromsø og AndselvAvdelinga ledes fra Tromsø. Kontaktinformasjon til oss finner du under ansatte.  

Vi jobber for at landbruket i Troms og Finnmark skal være ei bærekraftig og fremtidsretta næring som skaper verdier av de rike ressursene vi har. Fylkesmannen i Troms og Finnmark skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført. Det gjør vi ved å informere, forvalte virkemidler og tilpasse tiltak til vår region.  

Fylkesmannen skal blant annet

 • gi råd og bistand til kommunene 
 • kontrollere kommunene 
 • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen 
 • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk 
 • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk 
 • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog 

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører, skogeiere og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge. 

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er:


Kommuenes ansvar

Kommunen er landbruksmyndighet og har avgjørelsesmyndighet i saker etter jord-, skog- og konsesjonslov, forurensningsloven og flere tilskuddordninger som gjelder jord- og skogbruk. Kommunen skal være en aktiv landbrukspolitisk aktør ved å bruke juridiske, økonomiske og administrative virkemidler. 


Fylkeskommunens ansvar

Troms og Finnmark fylkeskommune har ansvar for: 

 • midler til kystskogbruket  
 • kurs- og kompetansemidler i landbruket
 • utviklingsmidler 
 • partnerskapet i landbruket 
 • utrednings- og tilretteleggingstilskudd 

Tilskudd innen landbruk

Bønder, kommuner, næringa og andre kan søke på en rekke tilskudd. Tilskuddene forvaltes og deles ut av blant annet kommuneneFylkesmannen, Fylkeskommunen og Landbruksdirektoratet. 

Tilskudd med søknadsfrister og løpende frister som Fylkesmannen har ansvaret for, finner du i Tilskuddskalenderen. Abonnerer du på nyheter fra Fylkesmannen i kategorien Landbruk vil du også få varsel når vi publiserer saker. Lag abonnement her. 


Partnerskap landbruk Troms og Finnmark

Partnerskap landbruk er et landbruksfaglig forum der fylkesmannen, fylkeskommunen, Sametinget og Innovasjon Norge sammen med faglagene kan utveksle informasjon om sin egen virksomhet og virkemiddelbruk, diskutere utfordringer og muligheter for landbruket, vurdere og prioritere virkemidler og tiltak. 

Et viktig formål med partnerskapet er å bidra til en samordnet bruk av virkemidler og tiltak til beste for landbruket i fylket. 

Partnerskapet er styringsgruppe for Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019-2022, og de årlige handlingsplanene knyttet til de fire delprogrammene. 

 Fra 1.1.2020 er det Troms og Finnmark fylkeskommune som leder partnerskapet.  

Partnerskap landbruk i Troms og Finnmark består av følgende aktører:  

 • Troms bondelag  
 • Finnmark bondelag  
 • Troms bonde- og småbrukarlag  
 • Sametinget 
 • Finnmark bonde- og småbrukarlag 
 • Troms og Finnmark fylkeskommune  
 • Fylkesmannen i Troms og Finnmark 
 • Innovasjon Norge 

Regionalt bygdeutviklingsprogram

Regionalt bygdeutviklingsprogram for Troms og Finnmark 2019–2022 er et strategiprogram for næringsutvikling og miljøinnsats i landbruket. For hvert av delprogrammene er det laget en handlingsplan som revideres årlig. 

 


Nyheter om landbruk


12.03.2020

Råd til gårdbrukerne i Troms og Finnmark om koronasmitte

Vask hendene, tenk smittevern og lag en beredskapsplan for gården.

22.01.2020

Et felles nordnorsk løft

Hvordan kan Nord-Norge bli en internasjonalt kjent matregion? Dette er tema som diskuteres når nordnorsk mat og reiseliv møtes under Internationale Grüne Woche i Berlin. 

17.01.2020

Storstilt åpning av den norske standen på Grüne Woche

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad åpnet i dag den norske standen på Internationale Grüne Woche (IGW), verdens største matmesse i Berlin. 

08.01.2020

Skal vise fram det ypperste av nordnorsk mat

30 nordnorske bedrifter er plukket ut og klare for å representere landsdelen under verdens største landbruk- og matmesse, Grüne Woche i Berlin.

07.01.2020

Ekstra tilskudd til trebruk i landbruket

Bønder som skal investere i landbruksbygg kan nå få inntil 400 000 kr i ekstra støtte dersom de velger å bygge i tre. 

12.12.2019

Nye produsentnummer i landbruket

Fra 1. januar får alle for produserer og leverer landbruksprodukter nye produsentnummer. Kontroller at kontaktinformasjonen din er korrekt på Landbrukets Dataflyt for å sikre at du får informasjon om dette.

06.12.2019

Les landbruksnyheter fra Troms og Finnmark

Vi kan produsere mer kjøtt i Nord-Norge basert på gras, med mindre bruk av kraftfor. Dette er en av sakene du kan lese om i Fylkesnytt fra Troms og Finnmark nr 3/2019. 

19.11.2019

Nye øremerker for storfe

Nå får alle storfeprodusenter ny dyreholds-ID av Mattilsynet. 

14.11.2019

Ugjødsla innmark skal inngå i gjødslingsplan

Vi har gjort et dybdykk i regelverket som omhandler gjødselsplanlegging og spesielt innmarksbeite i denne sammenheng

30.07.2019

Undersøkelse om forvaltning av produksjonstilskudd

Fylkesmannen i Troms og Finnmark gjennomførte i vår en spørreundersøkelse blant kommunene i Troms og Finnmark om utfordringer ved forvaltningen av produksjonstilskudd og tilskudd til ferie og fritid.

Flere nyheter