Landbruk og reindrift

(Foto: Rolf Ingar Eggum)

Den viktigste samfunnsoppgaven til norsk landbruk er å sikre nok, trygg og variert mat av god kvalitet. Men landbruket bidrar også til bosetting og næringsliv over hele landet, miljøgoder som bevaring av biologisk mangfold, kulturlandskap og skogens og jordas funksjon som karbonlager. Landbruket spiller også en viktig rolle for å videreføre tradisjonell kunnskap og kultur.

Det er et politisk mål å opprettholde et levende landbruk i hele landet. Fylkesmannen skal bidra til at den nasjonale landbrukspolitikken blir gjennomført, ved hjelp av informasjon, forvaltning av virkemidler og lokalt tilpassede tiltak. Fylkesmannen skal blant annet

  • gi råd og bistand til kommunene
  • kontrollere kommunene
  • behandle klager på kommunale vedtak innenfor landbrukslovgivningen
  • arbeide sammen med andre regionale etater og organisasjoner for næringsutvikling innenfor jordbruk og skogbruk
  • arbeide for å nå nasjonale målsettinger for omlegging til økologisk landbruk
  • arbeide for å begrense nedbygging av dyrket og dyrkbar jord og skog

Fylkesmannen veileder også kommuner, organisasjoner, næringsaktører og bønder om mulighetene som finnes i det offentlige systemet. Fylkesmannen støtter opp under aktiviteter knyttet til utvikling og bevaring av regionale matkulturer, kunnskapsoppbygging om mat og kunnskap om mat og helse, spesielt rettet mot barn og unge.

Andre viktige offentlige aktører innen landbruk er

Vis mer


27.06.2019

Landbruksministeren til Troms

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad besøker Troms fredag 26. og lørdag 27. juni. Hun skal blant annet ta det første spadetaket til den nye obduksjonssalen på Veterinærinstituttet på Holt. 

21.06.2019

Landbruksnyheter fra Troms og Finnmark 2/2019

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har laget et nyhetsbrev med aktuelle saker fra landbruket i våre fylker. 

21.03.2019

Landbruksnyheter fra Troms og Finnmark

Fylkesmannen i Troms og Finnmark er ute med sitt første nyhetsbrev med landbruksnyheter fra fylkene. Her kan du blant annet lese mer om unge bønder i Finnmark som har tro på framtida.