Potensiale for utvidet samarbeid

NIVI Analyse har kartlagt det formaliserte interkommunale samarbeidet mellom kommunene i Troms og Finnmark.

 

Rapporten kan du lese her.

Stor variasjon i antall samarbeidsordninger pr. kommune

Det er registrert til sammen 268 formelle interkommunale samarbeidsordninger.

  • For kommunene i Troms er det registrert 154 ordninger.
  • For kommunene i Finnmark 114.
  • Gjennomsnittlig antall ordninger pr kommune er 28 i Troms og 21 i Finnmark.
  • I Troms varierer antall ordninger fra 19 for Karlsøy til 35 for Kvænangen.
  • I Finnmark fra 15 for Vardø til 31 for Tana.

Forskjell i hovedstruktur for samarbeid i Troms og Finnmark

Den geografiske hovedstrukturen på samarbeidet er forskjellig mellom de to fylkene.

I Finnmark er nærmere 80 prosent av samarbeidsordningene på lokalt nivå dvs. typisk kjøp og salg av tjenester mellom nabokommuner.

I Troms er det færre bilaterale og vesentlig flere regionale samarbeidsordninger.

Mange mulige samarbeidsområder

Nærmere analyser viser at det er store muligheter for utvidet samarbeid på mange viktige oppgavefelt.

Dette gjelder blant annet områdene IKT, kommuneplanlegging og samarbeid om administrative støttetjenester som lønn, regnskap og innkjøp.

IKT-samarbeidet preges av enhetskommunale løsninger med noen få eksempler på mindre regionale tjenester.

Det er grunn til å tro at manglende samordning av IKT-systemer svekker mulighetene for digitalisering av tjenester og effektiv samhandling på tvers av forvaltningsnivåene. 


Rapporten er finansiert av Fylkesmannen i Troms og Finnmark, og ble offentliggjort på Vintermøtet for ordførere og rådmenn 28.-30. januar 2020.