Kommuneøkonomi

Fylkesmannen skal gi råd og veiledning i økonomiforvaltningen, blant annet knyttet til regelverk, inntektssystem og statsbudsjettet.

Robek

Kommuner med merforbruk som ikke blir nedbetalt etter kravene i kommuneloven, blir registrert i "Register om betinget godkjenning og kontroll" (Robek). Fylkesmannen skal kontrollere budsjett og økonomiplaner i Robek-kommuner, og skal også godkjenne alle vedtak om lån og langsiktige leieavtaler.

Kommunale garantier

Kommunene kan gi lånegarantier. Når en kommune garanterer for et beløp som overstiger 500 000 kroner, skal vedtaket godkjennes av Fylkesmannen.

Skjønnsmidler

Kommunene kan få skjønnsmidler, som er en del av de statlige overføringene til kommunesektoren. Det er Fylkesmannen som fordeler midlene til kommunen i det enkelte fylket. Tildelingen skjer etter departementets retningslinjer.

Interkommunale selskaper

Dersom en av eierkommunene i selskapet er underlagt reglene i kommunelovens § 60, skal selskapets vedtak om opptak av lån, godkjennes av Fylkesmannen.

Vis mer


21.08.2019

Nedgang i folketallet Troms og Finnmark i 2. kvartal 2019

Alle de 3 nordligste fylkene har hatt tilbakegang i folketallet første halvår 2019 (1. og 2. kvartal sett under ett). Høyest vekst hittil i år har det vært i Akershus og Oslo.

15.05.2019

Revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen

Regjeringen har foreslått en økning i frie inntekter til kommunene i 2020.

09.04.2019

Havbruksfond gir gode resultater

Foreløpige KOSTRA-tall viser at det har vært relativt gode netto driftsresultater for de fleste kommunene i Troms og Finnmark i 2018.

26.02.2019

Nye folketall for Troms og Finnmark

Folketallet i Troms økte i 2018 med 703 innbyggere mens folketallet i Finnmark ble redusert med 302 innbyggere i samme periode.


KOSTRA

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. 

KOSTRA nøkkeltall

Statistikkbanken

Innrapportering til KOSTRA

ROBEK

ROBEK er et register over kommuner og fylkeskommuner som er i økonomisk ubalanse. Kommuner og fylkeskommuner i ROBEK må ha godkjenning fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å kunne foreta gyldige vedtak om låneopptak eller langsiktige leieavtaler, samt at lovligheten av budsjettvedtakene skal kontrolleres.

Kilde: regjeringen.no