Kommunal styring

Fylkesmannen skal kontrollere og veilede kommunene om rettsregler som gjelder kommunale organer. Dette gjelder både generelle og spesifikke juridiske problemstillinger og spørsmål knyttet til økonomireglene. Fylkesmannen skal også formidle signaler fra departementene til kommunene.


01.03.2019

Utlysning av prosjektskjønnsmidler

Fylkesmannen i Troms og Finnmark har satt av 18 millioner kroner til prosjektskjønn for 2019. 


KOSTRA

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir styringsinformasjon om ressursinnsatsen, prioriteringer og måloppnåelse i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. 

KOSTRA nøkkeltall

Statistikkbanken

Innrapportering til KOSTRA