Søknad om mudring og utfylling ved Tønsnes/Skarpneset


Høringsfrist 26. februar 2019 23:00

Polconsult AS planlegger etablering av tørrdokk og søker om tillatelse til mudring og utfylling i sjø ved Tønsnes/Skarpneset i Tromsø. Uttalelse kan gis innen 26. februar.

Søknaden omfatter mudring av 200 000 m3 masser og utfylling over et areal på 85 000 m2 ved gnr. 12 bnr. 97 ved Tønsnes/Skarpneset i Tromsø kommune.

Det er gjennomført miljøundersøkelser i utfyllingsområdet i sjø. Det er ikke påvist miljøgifter over god miljøtilstand i henhold til Miljødirektoratets veileder M-608 om grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota.

Tiltaket vil medføre delvis nedbygging av naturtypen standeng og strandsump, med verdi "viktig" i Naturbase, og vil kunne medføre midlertidig økt turbiditet og nedslamming av nærliggende områder.

Det skal brukes sprengsteinsmasser i utfyllingen. Sprengsteinsmasser kan inneholde plast fra sprengningsarbeidene som kan utgjøre en risiko for spredning av plast til miljøet.

Som avbøtende tiltak planlegger tiltakshaver å etablere omfatningsmoloer rundt utfyllings- og mudreområdene før hovedarbeidet med utfylling og mudring igangsettes.

Søknaden fra Polkonsult AS kan du lese her. 

Send oss høringsuttalelse innen 26. februar

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Statens hus

9815 Vadsø

eller på epost til fmtfpost@fylkesmannen.no

Fylkesmannen behandler søknaden etter forurensningsloven § 11.

Vedtak i saken etter forurensningsloven forutsetter avklaring etter plan- og bygningsloven ved Tromsø kommune.

Kontaktpersoner