24 millioner til sårbare eldre

Over 50 organisasjoner, kommuner og frivillige lag og foreninger i Troms og Finnmark får penger til sosiale og fysiske aktiviteter for eldre. - Vi har mange ildsjeler i fylket vårt, sier fylkesmann Elisabeth Vik Aspaker, som håper at tiltakene kan settes i gang så fort som mulig.

Mange eldre har vært mye alene og hatt det ekstra tungt under koronapandemien. Aspaker er derfor glad for alle tiltakene som skal bidra til oppmuntring og en mer meningsfylt hverdag for eldre. 

Tiltakspakkene for sårbare eldre kom i revidert statsbudsjett som et strakstiltak.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark fikk i underkant av 100 søknader fra kommuner og frivillige lag og organisasjoner. Nå har vi fordelt over 24 millioner kroner.

Oversikten finner du her. Alle mottakerne får brev fra oss innen kort tid. 

Mange har fått tilskudd til å legge til rette for sosiale møteplasser, digital opplæring og kulturformidling, nettbrett og treningssykler. Vi har både store og små prosjekter og prosjekter der kommuner og frivillige samarbeider. 

- Søknadene vi har fått inn, viser stor vilje til å sette i gang aktiviteter. Det er spesielt flott å se at vi har så mange små frivillige lag og organisasjoner som ønsker å bidra, sier Aspaker.


Tiltakspakke sårbare eldre 

I revidert statsbudsjett bevilget Regjeringen 400 millioner til strakstiltak overfor eldre som ble hardt rammet av koronapandemien. Pengene skal gå til tiltak mot ensomhet, for aktivitet og flere besøk.

Tilskuddet for aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet er en engangsbevilgning for å raskt legge til rette for mer aktivitet under koronapandemien. Formålet med tilskuddet er å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser. Frivillige organisasjoner prioriteres.

Tilskuddet aktivitetstilbud og besøksvert er også ment til å opprettholde aktivitet og sosial kontakt for å gi brukere/pasienter aktive og meningsfulle hverdager med gode opplevelser og sosial kontakt med sine nærmeste. Disse tilskuddet gjelder eldre personer som er langtidsboende ved sykehjem og i omsorgsbolig med heldøgns bemanning.