Standpunktvurdering 2020

Elevene skal ha standpunktvurdering som normalt denne våren. Kravene til å sette standpunkt før eksamen og før fellessensur bortfaller når eksamen er avlyst. Det betyr at skolene kan sette standpunkt helt mot slutten av skoleåret. Elever, lærere og skoler må bruke tiden godt.

 

Elevens samlede kompetanse i faget

I standpunktvurderingen skal lærer vurdere elevens kompetanse i faget bredt. Eleven skal få mulighet til å vise sin kompetanse på forskjellige måter, både muntlig og skriftlig. Halvårsvurderingen som ble satt til jul skal ikke alene være vurderingsgrunnlaget for standpunktkarakteren. Halvårsvurderingen er en del av underveisvurderingen, og skal både gi informasjon om hva eleven mestrer etter kompetansemålene i læreplanen, og gi veiledning om hvordan eleven kan øke kompetansen i faget. Denne karakteren beskriver kompetansen eleven har nådd ut fra det som er forventet på tidspunktet for vurderingen.

Lærer skal vurdere elevens samlede kompetanse i faget, ikke de enkelte kompetansemål for seg. I veiledningen for klage på standpunktkarakter er det vist til at faglærer som minimum skal redegjøre for karakteren med eksempler fra alle hovedområder i faget.

Noen fag er mer utfordrende

I noen fag er det utfordrende å skaffe et solid vurderingsgrunnlag, spesielt i praktisk og estetiske fag som kroppsøving, kunst og håndverk samt valgfaget Sal og scene. Det kan legges litt større vekt på tidligere vurderinger enn det som ville vært gjort normalt, men det er viktig å huske på at elevene kan ha utviklet sin kompetanse frem til slutten av opplæringen nå i juni.

Bruk gjerne ressurser for erfaringsutveksling, for eksempel lokale nettverk, sosiale medier, nasjonale senter eller ressurser som standpunktvurderingsarbeid fra Høgskolen i Innlandet.

Orden og oppførsel

Elevene skal ha standpunktkarakter i orden og adferd. Dere foretar som vanlig en helhetlig vurdering av elevens orden og adferd frem til avslutningen av opplæringen. Hvis det ikke er klare avvik fra vanlig orden eller adferd skal eleven ha karakteren God. Forskrift til opplæringsloven § 3-5 gjør det klart at vurderingen av orden og oppførsel skal knyttes opp til hvordan elevene forholder seg til skolens ordensreglement. Elevens forutsetninger skal tas hensyn til.

Vi minner også om kravet i forskrift til opplæringsloven § 3-19 om at standpunktkarakter i orden og oppførsel skal fastsettes etter drøfting mellom elevens lærere og etter at opplæringen er avsluttet.

Skriftlig varsel

Dersom det er tvil om eleven kan få standpunktvurdering i fag eller nedsatt orden og/eller oppførselskarakter skal det varsles skriftlig om dette jf. forskrift til opplæringsloven § 3-7.

Klage på standpunkt

Alle elever har rett til å klage på standpunktkarakter og vedtak om å ikke sette karakter. Elever under 15 år kan ikke klage uten skriftlig samtykke fra foreldre eller foresatte. Klagen må fremsettes skriftlig, og underskrives av klager eller av en med fullmakt.

Hva kan eleven eller foreldrene klage på?

  • Dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakter ikke er fulgt.
  • Eleven har krav på en begrunnelse for standpunktkarakteren
  • Det er ikke klagerett på underveisvurdering

Hvordan kan eleven og foreldrene klage?

  • Skolen skal informere eleven og foreldrene om retten til å klage, klagefrist og hva klagen skal inneholde
  • Klagen må være skriftlig, og kan signeres av eleven og eller foreldrene. Det må framkomme hva eleven klager på.
  • I klagen må det framkomme hvilken karakter det klages på og hvorfor.
  • Klagefrist på standpunktkarakterer er 10 dager. Fristen går fra den dagen eleven har fått karakteren, eller den dagen han eller hun har fått begrunnelse.
  • Klagen sendes rektor ved skolen.
  • Når du klager, skal du være oppmerksom på at klagebehandlingen kan føre til at karakteren blir stående, karakteren blir satt opp eller at karakteren blir satt ned.

Skolen skal sende klagen til Fylkesmannen, via elektronisk skjema.  

Fylkesmannen har laget en brosjyre med informasjon om reglene for karaktersetting, eksamen og klage på karakter. Brosjyren, samt en veileder om standpunktkarakterer, finner du i høyremargen.