Samisk opplæring

Alle samiske elever har rett til opplæring i samisk, uavhengig av hvor de bor i landet. Elevene velger selv hvilket av de tre samiske språkene (nordsamisk, lulesamisk eller sørsamisk) de ønsker opplæring i. Skoleeier har det overordnede ansvaret for at elevenes rettigheter til samisk opplæring blir oppfylt.

Her informerer vi om rettigheter, plikter og fremgangsmåte for å søke om statstilskudd.

Rettigheter for eleven - plikt for skolen

Innenfor og utenfor samiske distrikt - opplæring og i samisk

Fjernundervisning

Organisering av opplæringa

Friskoler

Tilskudd til opplæring i og på samisk

 

Rettigheter for eleven – plikt for skolen

§ 6-2 i opplæringsloven gir alle samiske elever rett til opplæring i samisk språk.

Hjemkommunen/fylkeskommunen skal sørge for opplæringen. Dersom skolen ikke klarer å skaffe en kvalifisert samisklærer, kan opplæringen gis for eksempel som fjernundervisning.

Samiske elever kan også ha rett til opplæring samisk, dvs. at opplæring i alle fag foregår på samisk.

Skoleeier skal sørge for at elever og foreldre får informasjon om retten, og for at opplæringen blir gjennomført. Skoleeier kan søke om statstilskudd for samiskopplæringen. Fylkesmannen forvalter denne ordningen.

Innenfor og utenfor samiske distrikt – opplæring og i samisk

Opplæringsloven § 6-1 definerer at en same er en person som kan skrives inn i samemanntallet, samt barn av denne. Alle samiske elever i Norge har altså rett til samiskopplæring. Hjemkommunen skal sørge for at de får det, uavhengig av om kommunen ligger innenfor eller utenfor det samiske forvaltningsområdet.

Forvaltningsområdet for samiske språk er kommuner der samisk og norsk er likestilte språk, slik at de som bruker samiske språk skal kunne få svar på samisk når de kontakter kommunen. I Norge inngår 12[1] kommuner i forvaltningsområdet.

Elevene i alle disse kommunene har rett til å få opplæring både i samisk språk, men også samisk, altså at all opplæring i alle fag foregår på samisk. Utenfor samisk forvaltningsområde, oppstår retten til å få all opplæring på samisk dersom 10 eller flere elever i kommunen (gjerne på tvers av skoler) krever det, og opplæringa skal fortsette så lenge det er minst 6 elever igjen i gruppa.

Opplæring i samisk er en rettighet for alle samiske elever, uavhengig av hvor mange andre det er som har slik opplæring i kommunen.

Opplæring i og på samisk reguleres i opplæringsloven § 6-2.

Opplæring i samisk vil si opplæring i samisk som første eller andrespråk. I kommuner som er en del av samisk forvaltningsområde har alle elever i grunnskolealder rett til opplæring i samisk. I kommuner utenfor samisk forvaltningsområde har samer i grunnskolealder rett til opplæring i samisk som første eller andrespråk. Opplæring i samisk kan ikke sentraliseres i kommunen, og må gis på elevens nærskole.

Dersom kommunen/fylkeskommunen ikke kan gi opplæring i samisk med kvalifisert personale vil elevene ha krav på alternative former for opplæring, jf. opplæringsloven § 6-2 femte ledd og forskrift til opplæringsloven § 7-1. Slik alternativ opplæring vil i praksis bety tilbud om fjernundervisning.

Fjernundervisning

Når skoleeier ikke klarer å skaffe egen samisklærer, må skoleeier selv kontakte tilbyder av fjernundervisning og inngå avtale om opplæring for sine elever. Dette henger sammen med at det er kommunen/fylkeskommunen som har ansvaret for at elevene får opplæringen de har krav på, også når det gjelder samisk.

Fylkesmannen i Nordland har koordineringsansvar for fjernundervisning i sør- og lulesamisk, Fylkesmannen i Troms og Finnmark for fjernundervisning i nordsamisk. Informasjon om hvem som tilbyr fjernundervisning kan dere finne på vår hjemmeside. Ta kontakt med Fylkesmannen i Nordland om fjernundervisning i sør- og lulesamisk.

Organisering av opplæringa

Opplæringa skal være etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet – LK06. I de 12 forvaltningskommunene, skal opplæringa i alle fag være etter LK06-samisk. Det samme gjelder elever utenfor de samiske distriktene hvis de får opplæring samisk. Elevene velger selv hvilket av de samiske språkene de ønsker opplæring i, og elevene kan velge samisk som første- eller andrespråk. Innholdet i opplæringa skal altså være etter læreplanen for samisk, uavhengig av om opplæringa er organisert som fjernundervisning eller med en stedlig lærer i elevens hjemkommune.

Rundskriv Udir-1-20xx fastsetter fag- og timefordelingen, og her går det frem hvor mange timer elevene skal ha i samisk: https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Innhold-i-opplaringen/udir-01-2018 Rundskrivet angir et minimumsantall timer angitt i 60-minutters enheter.

Dersom eleven har samisk som 1. språk, gjelder følgende:

 • 1.-4. trinn: minst 642 årstimer á 60 minutter, i snitt 160 timer per år
 • 5.-7. trinn: minst 312 årstimer totalt for trinnet, i snitt 104 timer per år
 • 8.-10.trinn: minst 284 årstimer totalt, i snitt 94 timer per år

For samisk som andrespråk gjelder følgende:

 • 1.-7. trinn: minst 608 årstimer totalt, i snitt 87 timer per år
 • 8.-10.trinn: minst 228 årstimer totalt, i snitt 76 timer per år

Elever på barnetrinnet som har opplæring i samisk, skal ha minst 1562 timer i første- og andrespråket fordelt på minst 954 timer til førstespråket og minst 608 timer til andrespråket. Dette er 190 timer mer enn andre elever har i norsk (jf. tabell 1).

Organiseringen av opplæringen i samisk kan gjøres på ulike måter:

 1. Elever med samisk kan ha 190 timer mer enn ordinære elever (samlet timetall 5462 timer)
 2. Den ordinære ordningen med inntil 5 prosent fleksibilitet kan brukes til opplæring i samisk eller finsk
 3. Bruk av inntil 5 prosent omdisponering fra andre fag kan kombineres med tilleggstimer

 

På ungdomstrinnet skal elevene ha minst 512 timer i første- og andrespråket fordelt på minst 284 timer til førstespråket og minst 228 timer til andrespråket. Dette er 114 timer mer enn andre elever har i norsk (jf. tabell 1).

Organiseringen av opplæringen i samisk vil avhenge av om eleven velger fremmedspråk eller ikke. For elever som ikke velger fremmedspråk, omdisponeres timer fra dette faget til første- og andrespråket. Elever med samisk kan velge et lavere minstetimetall i fremmedspråk enn 222 timer, men ikke lavere enn 190 timer. For elever som velger fremmedspråk/språklig fordypning i tillegg til samisk kan opplæringen i samisk organiseres på ulike måter:

 1. Skoleeier kan gi inntil 114 timer tillegg til ordinært minstetimetall.
 2. Den generelle ordningen med omdisponering av 5 prosent av timetallet kan brukes til fremmedspråk.
 3. Punkt 1 og 2 kan kombineres. Bruk av inntil 5 prosent omdisponering fra andre fag kan kombineres med tilleggstimer.

Friskoler

Opplæringsloven § 6-2 gjelder ikke for friskoler. Det betyr at elever på friskoler ikke har den samme retten til å få opplæring i eller på samisk som i offentlige skoler. Videre betyr dette at friskolene heller ikke har den samme plikten til å tilby opplæring i eller på samisk. Det er imidlertid en mulighet for friskoler å gi opplæring i samisk. Dette forutsetter at skolen har en læreplan i samisk som er godkjent av Utdanningsdirektoratet. Friskoler som følger Læreplan for Kunnskapsløftet, trenger ikke søke om slik godkjenning:

https://www.udir.no/globalassets/filer/regelverk/private-skoler/praksisendring-for-opplaring-i-samisk-som-forste--eller-andresprak-i-friskoler.pdf

Tilskudd til opplæring i og på samisk

Søknadsfristen for statstilskudd er 15. november. Søknadsskjema finner du her. Søknaden må signeres, og sammen med søknaden må det vedlegges elevliste for gruppen(e) som får undervisning i eller på samisk og informasjon om hvordan undervisningen organiseres (tidspunkter i uken, antall uker, fjernundervisning/stedlig undervisning).Dersom undervisningen ikke gjennomføres av tilsatt ved skolen må det vedlegges kontrakt med fjernundervisningstilbyder. 

Frist for innsending av prognose for timebehov er 1. juni. Prognoseskjema finner du her.

Tilskudd til opplæring i og på samisk gis med en sats per klokketime. Tilskuddssatsen fastsettes i forbindelse med det årlige statsbudsjettet. Retningslinjene for tildeling finner du her: http://www.udir.no/globalassets/filer/regelverk/tilskudd/retningslinjer/retningslinjer-samisk-grunnskolen-23.10.2015.pdf

Fylkesmannen i Troms og Finnmark utbetaler statstilskudd til kommuner innenfor samiske distrikt i Troms og Finnmark, samt til kommuner utenfor samiske distrikt i alle fylker utenom Nordland, hvor tilskuddet forvaltes av Fylkesmannen i Nordland.

Søknadan sendes innen 15. november til Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Tilskuddet utbetales i to omganger: 5/12 for høstsemesteret og 7/12 for vårsemesteret. Kommunen plikter å melde ifra dersom tilskuddsgrunnlaget endrer seg etter at tilskudd er innvilget.

Tilskuddet utbetales på bakgrunn av læreplan (1. eller 2. språk), antall grupper og hvilket årstrinn eleven går på. Fylkesmannen gjør en rimelighetsvurdering av søknadene før tilskuddet innvilges. Dette innebærer en gjennomgang av hvordan opplæringen er organisert. Det er for eksempel ikke rimelig å dele elevene i for små grupper når årsaken til delingen ikke er faglig nivå eller språkvalg. Dersom kommunen er i tvil om organiseringen de har valgt vil bli oppfattet som rimelig når søknaden om statstilskudd skal behandles, må man ta kontakt med Fylkesmannen for å få dette avklart på forhånd. Kommunen kan ikke regne med å få utbetalt statstilskudd for enkeltelever når disse kunne hatt opplæring samlet i en gruppe.

Utenfor samiske distrikt

Fylkesmannen i Troms og Finnmark forvalter statstilskudd for samiskopplæring i kommuner utenfor samiske distrikt i nesten hele landet. For å sikre at vi har tilstrekkelig med midler til utbetaling, trenger vi informasjon om hvilket behov kommunene har. Prognosen sendes Fylkesmannen innen 1. juni.

Prognosen må gi informasjon om antall timer, antall elever og antall grupper. Kommunen oppgir også om opplæringa organiseres som fjernundervisning eller som stedlig opplæring.

Denne prognosen viser oss om den planlagte undervisningen er innenfor rimelighetens grenser når det gjelder timetall og antall grupper, og om kommunen kan forvente å få statstilskudd for det hele.

Innenfor samiske distrikt

Kommuner innenfor samiske distrikt, trenger ikke sende slik prognose. Disse kommunene generer søknadsskjema i GSI basert på tall per 1. oktober og sender søknaden innen 15. november til Fylkesmannen i eget fylke.

 

[1] Finnmark: Unjárga/ Nesseby, Deatnu/Tana, Porsángu/Porsanki/Porsanger, Kárášjohka/Karasjok, Guovdageaidnu/Kautokeino

Troms: Gáivuotna/Kaivuono/ Kåfjord og Loabák /Lavangen

Nordland: Divtasvuodna/Tysfjord og Hatfjelldal

Trøndelag: Raarvihke/Røyrvik, Snåase/Snåsa og Røros

 

 

 

Vis mer


01.03.2019

Samiske studiehjemler

Det er nå mulig å søke studiehjemler i samisk for neste skoleår. Informasjon om det finnes under relaterte dokumenter. Frist 29. mars.