Tilsyn med Nannestad kommune - Spesialundervisning

Dette er et felles nasjonalt tilsyn (FNT) på opplæringsområdet i Norge, etter instruks fra Utdanningsdirektoratet.

Tema for tilsynet er spesialundervisning, og omfatter følgende deltemaer:

  • PPTs ansvar for å utarbeide sakkyndige vurderinger
  • PPTs ansvar for å hjelpe skolene med å utvikle kompetansen og organisasjonen for å legge bedre til rette for elever med særskilte behov (PPTs systemrettede arbeid)
  • Kommunens/skolens ansvar for å fatte vedtak som oppfyller retten til spesialundervisning
  • Skoleeiers forsvarlige system

Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler. I tilsynet kontrollerer vi om kommunen oppfyller opplæringsloven med forskrifter. Formålet med dette tilsynet er å bidra til at elever med særskilte behov får et godt utbytte av opplæringen. Elever med behov for spesialundervisning har egne rettigheter i opplæringsloven. Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at spesialundervisningen er i tråd med opplæringsloven og forvaltningsloven. Dersom tilsynet avdekker brudd på regelverket kan vi vedta pålegg om retting.

Dato:
23. september 2019 - 13. desember 2019
Sted:
Nannestad kommune, Preståsen skole og Nannestad ungdomsskole
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Nannestad kommune

Kontaktpersoner