Rapport fra felles nasjonalt tilsyn våren 2019: Skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen - Ås kommune, Nordbytun ungdomsskole

Fylkesmannen åpnet 31. 03. 2018 felles nasjonalt tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen i Ås kommune. Undersøkelsene har vært på skolenivå ved Nordbytun ungdomsskole. Tilsynet er en del av felles nasjonalt tilsyn 2018-2021. Det overordnede formålet med tilsynet er å bidra til at alle elever får et godt utbytte av opplæringen.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har gjennomført tilsyn med elevenes utbytte av opplæringen ved Nordbytun ungdomsskole – Ås kommune. Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at elevene:

 • får kjennskap til og opplæring i målene som gjelder for opplæringen
 • får tilbakemeldinger og involveres i eget læringsarbeid for å øke sitt utbytte av opplæringen
 • får vurdert kontinuerlig hvilket utbytte de har av opplæringen
 • blir fulgt opp og får nødvendig tilrettelegging når utbyttet av opplæringen ikke er tilfredsstillende

Tilsynet med Nordbytun ungdomsskole – Ås kommune har avdekket lovbrudd, og innen fristen 14. 02. 2020 må kommunen se til at:

 • rektor sikrer at undervisningspersonalet knytter opplæringens innhold til kompetansemål i det enkelte faget
 • rektor sikrer at undervisningspersonalet ivaretar elevenes rett til å kjenne til hva som blir vektlagt i vurdering av elevens kompetanse
 • rektor sikrer at opplæringen samlet dekker alle kompetansemålene på hovedtrinnet/i faget og de individuelle opplæringsmål i IOP
 • Innholdet i IOP-en samsvarer med enkeltvedtaket når det gjelder innholdet i opplæringen, herunder når det er gjort avvik fra LK06
 • IOP-en har egne mål for opplæringen når elevens opplæring skal avvike fra ordinære læreplaner
 • elevene fra og med 8. årstrinn får halvårsvurdering midt i opplæringsperioden i alle fag og på slutten av opplæringsåret i fag som ikke er avsluttet
 • skolen har en innarbeidet fremgangsmåte som sikrer at lærerne i halvårsvurderingen gir informasjon om elevens kompetanse i fagene og veiledning om hvordan elevene kan øke kompetansen sin

Endelig tilsynsrapport ligger til høyre i menyen.

Dato:
13. mars 2019 - 15. september 2019
Sted:
Ås kommune, Nordbytun ungdomsskole
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Målgruppe:
Ås kommune

Kontaktpersoner