Tilskudd til svømmeopplæring for barn i barnehager

Svømmeopplæring for barn i alderen 4-6 år i barnehager skal bidra til at barna blir trygge i vann og får bedre svømmeferdigheter.

For 2019 har vi fått tildelt 28 984 000 kroner som kan brukes til tiltaket.

 

 

 

Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag/organisasjoner til å gjøre en ekstra innsats rettet mot barns svømmeferdigheter. Midlene skal brukes til tiltak som gir barn i barnehage vanntilvenning og svømmeopplæring slik at de blir tryggere i vann.

Målgruppe for tiltaket

Målgruppen er barn i alderen 4-6 år i barnehager, bosatt i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold.

Hvem kan søke om tilskudd?

Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag/organisasjoner kan søke om tilskudd til svømmeopplæring for barn i alderen 4-6 år som går i barnehage.

Søknadsfrist for 2019

Søknader blir behandlet fortløpende, men siste frist for å søke er 30. november 2019.

Tildelingskriterier

  • Det kan kun søkes om tilskudd for ett år om gangen.
  • Det kan søkes om inntil 1 850 kroner per barn.
  • Tilskuddet skal i sin helhet benyttes til aktiviteter relatert til svømmeopplæring av barna.
  • Tilskuddet kan benyttes til å dekke transport til/fra svømmehall. Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag/organisasjonene må selv dekke øvrige kostnader ut over tilskuddet.
  • Tilskuddsmottakerne velger selv hvordan opplæringen organiseres og gjennomføres, men opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid og skal i hovedsak foregå i basseng.  
  • Det er viktig at gutter og jenter får et likeverdig tilbud.
  • I søknaden skal det fremgå hvor svømmeopplæringen skal foregå. Det skal også være en kort beskrivelse av selve opplegget.
  • I søknader som gjelder for både kommunale og private barnehager skal det fremgå tydelig hvor mange kommunale og private barnehager som inngår i søknaden.

Oppfølging og kontroll

Tilskuddsmottakerne skal rapportere til Fylkesmannen på hvor mange barn som har gjennomført svømmeopplæringen, fordelt på barn i kommunale og private barnehager. Vi lager en summert oversikt for våre fylker, og rapporterer dette videre til Utdanningsdirektoratet.

Fylkesmannen kan foreta stikkprøvekontroller etter en vurdering av vesentlighet og risiko.

Legg til i egen kalender
Søknadsfrist:
30.11.2019 00:00:00
Målgruppe:
Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag/organisasjoner
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Bydeler, kommuner, barnehageeiere, barnehager og frivillige lag/organisasjoner
Rapporteringsfrist:
24.01.2020 00:00:00