Tilskudd til arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter

Barnehager i Oslo og Viken kan fortsatt søke om midler til kompetanseutvikling for å styrke barnehagens kompetanse og arbeid med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter.

Fylkesmannen i Oslo og Viken er for 2020 tildelt 100 000 kroner til tiltaket av Utdanningsdirektoratet.

Søknadsfrist

Vi har forlenget søknadsfristen fram til 18. september 2020. Eget søknadsskjema til bruk for barnehager i Oslo og Viken finner du i sidemenyen til høyre.

Hvilke barnehager kan søke om midler?

Alle barnehager som arbeider med utvikling av kompetanse og kvalitet på barnehagens innhold som særlig retter seg mot samiske barn og barn av nasjonale minoriteter kan søke. Barnehager som arbeider med utvikling av samisk innhold i barnehagens pedagogiske arbeid oppfordres også til å søke. 

Kompetanseutvikling i barnehagen

Kompetanseutviklingen bør foregå i den enkelte barnehage, involverer hele personalet og ledes av barnehagens styrer.

Kompetanseutviklingen skal styrke barnehagens arbeid med implementering av rammeplanens innhold og føre til utvikling og endring av barnehagens praksis.

Barnehagens eier og ledelse må i fellesskap planlegge og legge til rette for kompetanseutvikling for alle grupper ansatte i barnehagen. De ansatte bør involveres i planleggingen av barnehagebasert kompetanseutvikling.

Bruk av midler og rapportering

Midlene skal brukes i løpet av barnehageåret 2020.2021. Frist for rapportering på bruk av midlene og er satt til 27.08.2021. Rapporteringskjema blir publisert på vår nettside. 

Om samer

Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samefolket tradisjonelt bebor kalles Sápmi.

I Norge er de tradisjonelle samiske språkene sørsamisk, pitesamisk, lulesamisk, nordsamisk og skoltesamisk. Nordsamisk er det største samiske språket, både i Norge og på verdensbasis.

Om nasjonale minoriteter

Grupper med langvarig tilknytning til landet defineres som nasjonale minoriteter. I Norge er dette kvener/norskfinner, jøder, skogfinner, rom (sigøynere) og romanifolk/tatere.

 

Søknadsfrist:
18.09.2020 00:00:00
Målgruppe:
Barnehager med samiske barn og barn av nasjonale minoriteter
Ansvarlig:
Barnehage- og utdannignsavdelingen
Hvem kan søke:
Alle barnehager i Oslo og Viken
Rapporteringsfrist:
27.08.2021 23:59:00

Kontaktpersoner