Ekstra midler til kompetanseheving knyttet til fagfornyelsen

Alle læreplaner for fag i grunnskolen og videregående opplæring fornyes for å gjøre dem mer relevante for framtiden.

Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020 og Kunnskapsløftet 2020 Samisk (LK20 og LK20S) trer i kraft fra skolestart i 2020, og de nye læreplanene innføres trinnvis over en periode på tre år. Dere kan lese mer om innføringstakten her

Utdanningsdirektoratet har utarbeidet en rekke støttemateriell til skoler og skoleeiere i arbeidet med å innføre nye læreplaner. Oversikten over tilgjengelig støtte finner dere her. Her finner dere blant annet Utdanningsdirektoratets kompetansepakker, nytt planleggingsverktøy og Facebookgruppen «Nye læreplaner – for deg som vil dele erfaringer med andre»

Mulighet til å søke om ekstra midler

Fylkesmannen i Oslo og Viken har blitt tildelt kr. 750 000 til fagfornyelsen for 2020, og har også midler igjen fra i fjor. Totalt har vi kr. 1,260 mill. i midler som skal benyttes til fagfornyelsen. For å best mulig ivareta lokale behov for kompetanseutvikling, har vi besluttet å utlyse midler for kompetanseheving knyttet til fagfornyelsen for skoleåret 2020/2021. Dette er midler som er ikke er en del av desentralisert ordning. Kommunene, fylkeskommunene og friskolene i vår region kan søke på midlene. Se lenke til mal for søknadsskjema til høyre.  

Søknadsfrist: 10. september. 

Kriterier

Det er begrenset med midler, og Fylkesmannen vil prioritere søknader ut ifra følgende kriterier:

  • Midlene skal benyttes til kompetanseheving knyttet til fagfornyelsen (LK20 og LK20S) for skoleåret 2020/2021.

  • Midlene skal favne videst mulig, så søknader der det legges opp til kompetansetiltak i form av samlinger e.l. for flere kommuner/ansatte vil bli prioritert. Søker tar selv kontakt med de som de ønsker å invitere. Friskoler kan også søke, men det er et krav om at det er tiltak som gjelder flere enn enkeltskoler. Vi oppfordrer imidlertid primært til at friskoler kobler seg opp mot evt. tiltak som kommunene inviterer til.

  • Midlene bør favne flest mulig av de som arbeider med fagfornyelsen i kommunen/friskolen. 

Hva kan midlene benyttes til?

Midlene skal benyttes til kompetanseheving knyttet til fagfornyelsen. 

Midlene skal fortrinnsvis benyttes til kompetansetiltak i form av samlinger e.l. for flere kommuner/ansatte. Midlene kan også gå til tiltak den enkelte kommune gjør for sine egne ansatte, men primært oppfordrer vi til å gjennomføre tiltak på tvers av kommuner. Dersom noen vil gjøre noe for alle egne ansatte, så ber vi om at eventuelle foredrag e.l. gjøres tilgjengelige for andre gjennom streaming e.l. 

Søker kan selv kontakte universitet, høyskoler og andre kompetansemiljø for å hente inn relevant kompetanse som de ønsker ut ifra sine lokale behov. Midlene kan benyttes på å leie inn foredragsholdere, kurs, samlinger, erfaringsdeling, streaming m.m. Aktuelle temaer kan være det lokale arbeidet med tolkning av læreplanene, erfaringsdeling og praksisfortellinger, dybdelæring, elevmedvirkning m.m. 

Rapportering

Fylkesmannen vil etterspørre en kortfattet rapport om hvordan midlene har vært benyttet i tråd med det dere søkte om, antall deltakere og hvor disse kommer fra, samt et enkelt regnskap som henviser til budsjettet. 

Søknadsfrist:
10.09.2020 00:00:00
Målgruppe:
Fylkeskommune, kommuner og friskoler
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen