Tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne minoritetsspråklige elever

Vi åpner for søknader om tilskudd til svømmeopplæring for nyankomne elever i Oslo og Viken.

Kort om tilskuddet

Mange nyankomne minoritetsspråklige elever har ikke gjennomført svømmeopplæring. Denne gruppen er også overrepresentert i ulykker på grunn av manglende svømmeferdigheter. I læreplanene er det et mål at elevene skal være svømmedyktige etter 4. årstrinn.

Kunnskapsdepartementet tildeler midler for å stimulere kommunene til å gjøre en ekstra innsats rettet mot nyankomne minoritetsspråklige elevers svømmeferdigheter. Fylkesmannen i Oslo og Viken har kr 3 050 000,- til disposisjon.

Målet med tilskuddet

Målet med tilskuddet er å redusere risikoen for ulykker ved bading, og å sette elevene bedre i stand til å nå kompetansemålene i læreplanen.

Målgruppe

Hovedmålgruppen er nyankomne minoritetsspråklige barn, unge og voksne som omfattes av grunnskoleopplæringen. Ser kommunen/bydelen at det finnes andre elever som ikke kan svømme eller har hatt mulighet til å delta i svømmeundervisningen, kan også disse ta del i svømmeopplæringen.

Tildelingskriterier

  • Søknader som beskriver hvordan samarbeid mellom frivillige organisasjoner kan etableres/videreføres, prioriteres.
  • Kommunene/bydelene velger selv hvordan opplæringen organiseres og legges opp. Det vil si at svømmeopplæringen kan gis i løpet av skoletid eller etter skoletid. Opplæringen må i begge tilfeller som minimum være i tråd med opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven hva gjelder svømmeopplæringens innhold, organisering og forsvarlighet.
  • Det kan søkes om midler på inntil 1 750,- kroner per elev. Kommunene/bydelene må dekke øvrige kostnader selv.
  • Kommuner/bydeler kan samarbeide om å etablere ordninger.
  • Det er viktig at jenter og gutter får et likeverdig tilbud.
Søknadsfrist:
31.05.2020 00:00:00
Målgruppe:
Bydeler i Oslo og kommuner i Viken
Ansvarlig:
Barnehage- og utdanningsavdelingen
Hvem kan søke:
Bydeler i Oslo og kommuner i Viken

Kontaktpersoner

Dokumenter