Tilskudd til forbyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i 2020

Nå kan du søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Hos Fylkesmannen i Oslo og Viken er søknadsfristen er 15. februar, men vi anmoder om at du sender inn søknaden innen 1. februar.

Tilskuddordningen er ment å bidra til å forbygge skader på husdyr og tamrein påført av rovvilt. Ordningen skal også bidra til å dempe konflikter og begrense ulemper. Du kan lese mer om hvilke tiltak du kan søke om i forskrift om tilskudd til forbyggende tiltak mot rovviltskade og konfliktdempende tiltakSøknaden sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Forbyggende tiltak

Den primære målgruppen er husdyreiere. En forutsetning for å gi tilskudd er at tiltakene med stor sannsynlighet kan ventes å gi en tapsreduserende effekt. Tiltak som fysisk skiller rovdyr fra beitedyr slik som tidlig nedsanking, seint slipp og rovdyravvisende gjerder er blant tiltakene som kan støttes. Områder med stort skadepotensiale, det vil si høy tetthet av beitedyr og/eller rovdyr, prioriteres. Videre vil tiltak som omfatter fellesløsninger for hele beitelag/sankelag eller flere besetninger bli prioritert foran tiltak i den enkelte besetning. Vi oppfordrer de som har gjerder av eldre standard til å søke om midler til oppgradering av gjerdet til gjeldende standard.

  • Rovdyravvisende gjerder: Med en søknad må det følge kart over den aktuelle gjerdetrasé. Leverandør av gjerdeutstyr kan være behjelpelig med å lage en plan for utførelsen etter fastsatt standard.
  • Ny Standard for rovdyravvisende gjerder ble publisert 25.06.2018 (Standarden finner du til høyre på siden). Se egen forskrift.

Konfliktdempende tiltak

Målgruppen for tilskudd er personer, kommuner og lokalsamfunn som vil gjennomføre tiltak som har til hensikt å bidra til å øke kunnskap og forståelse for rovvilt og rovviltforvaltning. Lokale, regionale og landsomfattende organisasjoner og forskningsinstitusjoner kan også søke om tilskudd. Tiltak i kommuner skal gjøre lokalsamfunn med rovvilt, særlig ulv og brunbjørn, i bedre stand til å håndtere konflikter som disse arten kan medføre. Tiltak rettet mot barn og ungdom prioriteres. Tilskudd kan også gis for å evaluere virkninger av tiltak som allerede er satt i gang.

Akutte tiltak

Kan kun omsøkes når det har oppstått akutte tapssituasjoner i beitesesongen. Midlere til akutte tiltak kan bare tildeles etter avtale med Fylkesmannen på forhånd. Ta derfor umiddelbart kontakt med Fylkesmannen i Oslo og Vikens beredskapstelefon – tlf. 971 35 265. Søknader om akutte tiltak skal sendes inn i elektronisk søknadssenter etter at Fylkesmannen er kontaktet per telefon på forhånd.

For mer informasjon om støtteberettigede tiltak se «forskrift om tilskudd til forbyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak». Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål knyttet til søknad om FKT-midler.

Støtteordning til kommuner med ulverevir

Denne ordningen trådte i kraft i 2017, og gir kommuner med ulverevir midler til ny næringsutvikling, tjenestetilbud eller andre tiltak som er relatert til ulv. Ordningen gjelder for kommuner i Innlandet og Viken som har ett eller flere ulverevir, basert på Rovdatas informasjon om revir i endelig bestandsrapport. Søknaden skal sendes inn via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. 

Søknadsfrist:
15.02.2020 00:00:00
Målgruppe:
Husdyreiere, personer, virksomheter, kommuner og lokalsamfunn
Ansvarlig:
Landbruksavdelingen og Klima- og miljøvernavdelingen
Hvem kan søke:
Personer, virksomheter, kommuner, organisasjoner