Forventninger til kommunal arealplanlegging

For å sikre at kommunene har god kjennskap til føringene for arealplanlegging, har vi laget en oversikt over forventninger og føringer innen Fylkesmannens ansvarsområder.

Fylkesmannen baserer sine forventninger på statlige planretningslinjer og andre nasjonale og regionale føringer. Vi har gitt kommunene en tematisk oversikt over viktige prioriteringer og premisser for den kommunale planleggingen etter plan- og bygningsloven. Dette skal være et verktøy og en sjekkliste for kommunene.

Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020 finner du her.