Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal Fylkesmannen sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Fylkesmannens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020

 


29.06.2020

Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Øvre Buskerud

Fylkesmannen arrangerer opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken. Samlingen for kommunene i tidligere Øvre Buskerud vil bli arrangert 17. september på Gol. 

16.06.2020

Foreslår løsning på arealkonflikt

Fylkesmannen ønsker å bidra til å løse arealkonflikten ved foreslått utbygging av et naturområde på Øra i Fredrikstad. Forslaget inneholder tre hovedgrep som skal bøte på den naturen som går tapt ved utbygging.

19.05.2020

Nettbasert AR5-feltkurs for landbruksforvaltinga i kommunane

NIBIO inviterer kommunane i Oslo og Viken til eit nettbasert AR5-feltkurs 4. juni. Dette erstattar tidlegare planlagt kurs ute i felt.

27.04.2020

Ikke nok til å trekke innsigelse til naturområde

Fredrikstad kommune har foreslått avbøtende tiltak ved utbygging av et naturområde på Øra. Vi mener det må betydelig større grep til for eventuelt å avbøte på foreslått utbygging.

24.04.2020

Vis fram naturmangfoldet i kommunale planer

Kommunene kan søke økonomisk støtte til å lage kommuneplaner som synliggjør lokalt naturmangfold. Søknadsfristen for støtte er 6. mai.

16.03.2020

Uttalelse til konseptvalgutredning for veiforbindelser øst for Oslo

Fylkesmannen i Oslo og Viken er skeptisk til utbygging av større veier i korridorene fv. 120 og rv. 22.

15.03.2020

Publikumsmottakene våre stenger

Som følge av koronasituasjonen stenger vi publikumsmottakene på alle tre kontorsteder fra og med mandag 16. mars kl 08:00. Vi anbefaler at du bruker digitale løsninger.

12.03.2020

Trekker innsigelse til sykkelsti i Nesbyen på visse vilkår

Under forutsetning av at kommunen endrer deler av reguleringsplanen, trekker vi innsigelsen til sykkelstien fra Syningen til Nesbyen. Vi kan ikke akseptere hytter/sikringsbuer innenfor et nasjonalt viktig naturområde.

11.03.2020

AVLYST: Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene

Som følge av faren for spredning av coronavirus har Fylkesmannen valgt å avlyse alle de fire samlingene med opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i mars og april. Samlingene vil bli utsatt til et senere tidspunkt.

25.02.2020

Godkjenner utbygging på Stokken

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner utbygging på Stokken i Hvaler kommune. Fylkesmannens innsigelse mot utbygging i strandsonen ble ikke tatt til følge.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel