Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal Fylkesmannen sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Fylkesmannens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020 finner du her.

 


18.12.2019

Vi har gitt dispensasjon for endring av brygge i Råde

Dispensasjonen er innvilget etter at endringene er utført. Det er satt vilkår som vil bøte på ulempene.

28.11.2019

Oppdaterte føringer for miljøforvaltningens innsigelser

Klima- og miljødepartementet har oppdatert rundskrivet som klargjør miljøforvaltningens innsigelsespraksis.

26.11.2019

Planlagt hytteutbygging truer villrein og friluftsliv på Tempelseter – Djupsjøen

Vi mener foreslått utbygging tar for lite hensyn til regionale og nasjonale interesser.

22.11.2019

Nei til oppfylling av masser innenfor marka

En stor oppfylling av masser ved Gjetsjø i Ski kommune er ikke forenlig med markalovens formål og bestemmelser, mener Fylkesmannen.

19.11.2019

Forventninger til kommunal arealplanlegging

For å sikre at kommunene har god kjennskap til føringene for arealplanlegging, har vi laget en oversikt over forventninger og føringer innen Fylkesmannens ansvarsområder.

11.11.2019

Vedtak i klagesak – riving Y-blokka i Oslo

Riving av Y-blokka er, slik fylkesmannen ser det, i samsvar med statlig arealplan, og vi har følgelig ikke hjemmel til å ta klagene til følge.

11.10.2019

Planlagt hyttebygging truer villrein og friluftsliv på Norefjell og Reinsjøfjell

Vi mener det er tatt for lite hensyn til nasjonale villrein- og friluftsinteresser i forslaget til regional plan for Norefjell og Reinsjøfjell.

16.05.2019

Nytt sykehus på Brakerøya i Buskerud

Statens vegvesen, Kystverket og Fylkesmannen har reist innsigelser mot forslag til detaljregulering for nytt sykehus i Drammen – med Drammen Helsepark. Innsigelsene er hovedsak knyttet til støy og for trafikkforhold.

09.04.2019

Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har lagt fram stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Regjeringen vil forsterke innsatsen på tre utvalgte områder: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

13.02.2019

Møte og befaring om innsigelser til reguleringsplan i Sørum

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) avholder møte og befaring i forbindelse med innsigelser til reguleringsplan for Smedstua næringsområde i Sørum kommune onsdag 27. februar kl. 0945 på Frogner skole i Sørum.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel