Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal Fylkesmannen sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer

Fylkesmannens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020

 


24.09.2020

Uttalelse til foreslått planstrategi for Viken

Viken fylkeskommune får skryt for arbeidet med FNs bærekraftsmål i regional planstrategi. Vi har i vår uttalelse fremhevet blant annet tema som barn og unge, mennesker med nedsatt funksjonsevne, eldre, jordvern, avløp, masseforvaltning og blågrønne strukturer.

01.09.2020

Kommunesamling om miljø, klima og arealplanlegging

Vi inviterer alle kommunene i Viken og Oslo til samling om miljø, klima og arealplanlegging i mars 2021. Mer informasjon om program, påmelding og priser kommer senere. 

01.09.2020

Ber departementet gjøre endringer i regional plan for Hardangervidda

Fylkesmennene mener den regionale planen må endres for å ivareta hensynet til villreinen. Konfliktpunktene er unntak for vinterstengte veier og endring av nasjonalt villreinområde i Valldalen til stølsområde.

14.07.2020

Hole kommunes reguleringsplan for Utøyakaia stadfestet

Fylkesmannen har 9. juli stadfestet Hole kommunestyres vedtak om reguleringsplan for minnested på Utøyakaia.

29.06.2020

AVLYST Opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Øvre Buskerud

Fylkesmannen arrangerer opplæring i arealplanlegging for folkevalgte i kommunene i Oslo og Viken. Samlingen for kommunene i tidligere Øvre Buskerud vil bli arrangert 17. september på Gol. 

16.06.2020

Foreslår løsning på arealkonflikt

Fylkesmannen ønsker å bidra til å løse arealkonflikten ved foreslått utbygging av et naturområde på Øra i Fredrikstad. Forslaget inneholder tre hovedgrep som skal bøte på den naturen som går tapt ved utbygging.

08.06.2020

Ønsker ikke utfylling i Lysakerfjorden

Bærum kommune ønsker å fylle ut og etablere en friluftshalvøy i Lysakerfjorden. Fylkesmannen i Oslo og Viken mener Oslofjorden er under stort press og fremmer innsigelser til forslaget.

19.05.2020

Nettbasert AR5-feltkurs for landbruksforvaltinga i kommunane

NIBIO inviterer kommunane i Oslo og Viken til eit nettbasert AR5-feltkurs 4. juni. Dette erstattar tidlegare planlagt kurs ute i felt.

27.04.2020

Ikke nok til å trekke innsigelse til naturområde

Fredrikstad kommune har foreslått avbøtende tiltak ved utbygging av et naturområde på Øra. Vi mener det må betydelig større grep til for eventuelt å avbøte på foreslått utbygging.

24.04.2020

Vis fram naturmangfoldet i kommunale planer

Kommunene kan søke økonomisk støtte til å lage kommuneplaner som synliggjør lokalt naturmangfold. Søknadsfristen for støtte er 6. mai.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel