Plan og bygg

Planlegging og arealforvaltning er en forutsetning for god samfunnsutvikling. Regjeringen og Stortinget fastsetter de nasjonale målene, og kommuner og fylkeskommunen har ansvaret for planleggingen på kommune- og fylkesnivå. 

Etter plan- og bygningsloven skal kommunene samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen på sine områder gjennom løpende kommuneplanlegging. Fylkeskommunen skal gjennom sin planlegging samordne statens, fylkeskommunens og kommunens virksomhet i fylket.

Fylkesmannen har to sentrale oppgaver i arealforvaltningen:

  • Som fagmyndighet innen landbruk, miljøvern, helse og samfunnssikkerhet skal Fylkesmannen sørge for at nasjonale interesser blir ivaretatt.
  • Fylkesmannen skal sikre at kommunale vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk.

Vis mer


11.10.2019

Hytteutbygging på Norefjell og Reinsjøfjell truer villreinstammen

Fylkesmannen mener det er tatt for lite hensyn til nasjonale villrein- og friluftsinteresser i forslaget til regional plan for Norefjell og Reinsjøfjell.

16.05.2019

Nytt sykehus på Brakerøya i Buskerud

Statens vegvesen, Kystverket og Fylkesmannen har reist innsigelser mot forslag til detaljregulering for nytt sykehus i Drammen – med Drammen Helsepark. Innsigelsene er hovedsak knyttet til støy og for trafikkforhold.

09.04.2019

Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har lagt fram stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Regjeringen vil forsterke innsatsen på tre utvalgte områder: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

13.02.2019

Møte og befaring om innsigelser til reguleringsplan i Sørum

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) avholder møte og befaring i forbindelse med innsigelser til reguleringsplan for Smedstua næringsområde i Sørum kommune onsdag 27. februar kl. 0945 på Frogner skole i Sørum.

05.02.2019

Møte og befaring om innsigelser til revidert kommuneplan for Asker

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) avholder åpent møte og befaring om innsigelser til revisjon av kommuneplan for Asker onsdag 13. februar i Asker rådhus fra kl. 1400. 

17.01.2019

Vi samordner statlige innsigelser

Fra i år av skal fylkesmennene samordne alle statlige innsigelser i plansaker.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel