Markarådet

Markarådet er et departementsutnevnt råd som arbeider for å fremme markalovens formål. 

Markaloven åpner for å opprette et markaråd som har en ombudsmannsfunksjon og bidrar til å fremme lovens formål om å fremme og tilrettelegge for friluftsliv, naturopplevelse og idrett. Et slikt råd ble opprettet da loven trådte i kraft i 2009.

Fylkesmannen i Oslo og Viken er sekretariat for rådet, og vi publiserer derfor informasjon om og fra rådet på denne nettsiden.

Representerer brukere og aktører

Markarådet skal være en møteplass hvor folkevalgte, frivillige organisasjoner, grunneiere og beboere kan utveksle informasjon, erfaringer og synspunkter på markaloven.

Rådet har 18 medlemmer med personlige varamedlemmer. Disse oppnevnes for fire år av gangen av Klima- og miljødepartementet i forbindelse med kommune- og fylkestingsvalg. Instanser med plass i rådet foreslår medlemmer og varamedlemmer, og en instilling til rådets sammensetning sendes via sekretariatet hos Fylkesmannen til departementet.

Medlemmer i rådet oppnevnt 11. april 2016

Instans Medlem Varamedlem
Oslo kommune Lan Marie Nguyen Berg Hanna Elise Marcussen
Romerike-regionen Hilde Thorkildsen  Hans Thue
Folloregionen Øystein Slette Thomas Sjøvold
Asker/Bærum Lene Conradi Lisbeth Hammer Krogh
Kommuner i Buskerud Gunn Cecilie Ringdal Per Berger
Kommuner i Oppland Lars Magnussen Trine Lise Olimb
Naturvernforbundet i Oslo og Akershus Gjermund Andersen Randi Wilhelmsen
Oslo og Omland Friluftsråd Hans-Petter Aas Vigdis Jynge
Skiforeningen Erik Eide Espen Jonhaugen
Den norske turistforening Oslo og omegn Henning Hoff Wikborg Dag Olav Brækkan
Norges Jeger- og fiskerforbund Baard Nordby Elisabeth Hovde Bjerknes
Oslo Idrettskrets Magne Brekke Ingrid Maurstad
Akershus Idrettskrets Sven E. Maamoen Nordis Vik Olausson
Norges Skogeierforbund Knut Bjella  Ellen Alfsen
Norskog Rolf Hatlinghus Carl Gustaf Rye-Florentz
Norges Bondelag Ann-Kristin Knudsen Eli Berven
Representant for velforeningene Kristin Dale Selvig Tore Faller
Interessegruppe for hytteeiere i Marka Ingerid Helseth Torgny Hasås

 Revidert 17. januar 2019

Historikk

Det første Markarådet møttes første gang i november 2011. Første leder i rådet var ordfører i Ringerike, Kjell Børre Hansen. Leder blir valgt av rådet selv og sitter i to år. Ildri Eidem Løvaas, da ordfører i Oppegård, overtok ledervervet etter Hansen. Hans-Petter Aas var nestleder i rådets første fire år. Markarådet har også valgt å ha et arbeidsutvalg, som har bestått av leder, nestleder og to av rådets medlemmer. Det har vært utskiftninger blant rådets medlemmer underveis i den første fireårsperioden. Våren 2016 ble et nytt råd oppnevnt, i tråd med vedtektene.

Rådets faste medlemmer ved siste møte i 2015 var:

Espen Jonhaugen Skiforeningen
Guri Melby Oslo kommune
Ildri Eidem Løvaas Follo, Oppegård kommune
Hans-Petter Aas Oslo og Omland friluftsråd
Harald Tyrdal Oppland, Hadeland, Lunner kommune 
Ingerid Janssen Helseth Interessegruppe for hytteeiere i Marka
Magne Brekke Oslo Idrettskrets
Henning Hoff Wikborg DNT Oslo og omegn
Rune Kjølstad Buskerud, Ringeriksregionen, Røyken kommune
Knut Frigaard Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Lisbeth Hammer Krog Asker/Bærum, Bærum kommune
Knut Bjella Norges Skogeierforbund
Ubesatt Akerhus Idrettskrets
Rolf Hatlingshus Norskog
Stina Mehus Akershus Bondelag
Tore Faller Solemskogen vel
Øivind Sand Romerike-regionen, Rælingen kommune
Hjalmar Eide NJFF - Akerhus


Varamedlemmer ved siste møte i 2015:

Jon Hindar Skiforeningen
Øystein Eriksen Søreide Oslo kommune
Anne Kristine Linnestad Folloregionen, Ski kommune
Kirsti Pedersen Gurholt Oslo og omland friluftsråd
Hilde Brørby Fivesdal Oppland, Hadeland, Jevnaker kommune
Torgny Hasås Interessegruppe for hytteeiere i Marka
Robert Gausen Oslo Idrettskrets
Dag Olav Brækkan DNT Oslo og omegn
Per R. Berger Buskerud, Drammensregionen, Hole kommune
Gjermund Andersen Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Lene Conradi Asker/Bærum, Asker kommune
Ellen Alfsen Norges Skogeierforbund
Oddleif Dahlen Akerhus Idrettskrets
Carl Otto Løvenskiold Norskog
Per P. Jahr Akershus Bondelag
Kristin Dale Selvig Sørbråten vel
Anne-Ragni K. Amundsen Romerike-regionen, Nannestad kommune
Barbro Urdal NJFF

Arbeidsutvalget

Leder: Hilde Nysten Thorkildsen

Nestleder: Hans-Petter Aas

Medlemmer: Erik Eide og Lene Conradi

Kontakt

Alle henvendelser til Markarådet kan sendes til sekretariatet på epost.

Sekretær for Markarådet er Trond Løfsgaard.

Neste møte

Dato:
Tid: 
Sted: