Utvidet kvote for lisensfelling av ulv i rovviltregion 2

På bakgrunn av utvidet lisensfellingsperiode for ulv til 31. mai og fylt kvote i rovviltregion 2 har rovviltnemnda utvidet lisensfellingskvoten for regionen med to ulv. 

Rovviltnemnda vedtok kvote på to ulver i møte 19. juni 2018. Kvoten ble fylt og lisensfellingen stanset 9. mars i år.

Klima- og miljødepartementet kunngjorde i brev 19. mars 2019 endringer i rovviltforskriften § 10 femte ledd om lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen og nye merknader til bestemmelsen. Fellingsperioden for ulv utenfor
ulvesonen er endret til 1. desember – 31. mai med virkning fra og med våren 2019.

Ulv er ikke entydig påvist i regionen etter fellingen i mars (Flesberg i Buskerud), men tidligere års erfaringer fra regionen tilsier at det er sannsynlig at ulv vil forekomme i regionen i løpet av våren. En utvidet kvote for lisensfelling vil derfor kunne bedre muligheten for ev. uttak utover våren og med det avgrense framtidige tap.

Det er ikke fastsatt nasjonale mål om yngling av ulv i forvaltningsregion 2.

Ved eventuell kunnskap eller mistanke om forekomst av ulv i regionen som er viktig for den genetiske variasjonen i den sørskandinaviske bestanden (finsk-russisk opphav) vil Rovviltnemnda vurdere mulige tiltak, herunder å stanse videre lisensfelling.

Utvidet kvote vil ikke gjelde i områder (revir) som ev. berøres av årsvalper eller kjente, nye nye pardannelser. Per nå er slik forekomst ikke kjent i eller i nærliggende områder til region 2. 

Hele vedtaksbrevet kan lastes ned til høyre/nederst på denne siden.