Statsforvalteren fikk nytt og kjønnsnøytralt navn 1. januar 2021. Det gamle navnet vårt var Fylkesmannen.

Lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i 2021

Lisensfellingsområde for Aurskog-reviret oppdatert pr. 8. januar.
Lisensfellingsområde for Aurskog-reviret oppdatert pr. 8. januar.

Lisensfelling av ulv i Aurskog-reviret startet 1. januar 2021. Det er felt tre dyr i lisensfellingen så langt. Gjenstående kvote pr. 12. januar kl 11.45 er tre dyr. Kvoten vurderes fortløpende basert på tilgjengelig informasjon.  

Publisert 01.01.2021, Sist endret 01.01.2021

Klima- og miljødepartementet vedtok den 21. desember lisensfelling av ulv i Aurskog-reviret i Viken og Kynna-reviret i Innlandet. Lisensfellingsperioden starter 1. januar 2021. Vedtaket kan lastes ned til høyre på denne siden. 

Hensikten med lisensfellingen er å ta ut dyrene i de to revirene Kynna og Aurskog. Kvoten i Aurskog-reviret var satt til 2 dyr i departementets vedtak, men Statsforvalteren har myndighet til å øke kvoten dersom nye sporinger og andre observasjoner viser at Aurskog-reviret består av flere enn 2 dyr. I registeringsperioden vinteren 2019/2020 ble det dokumentert 5 dyr i reviret. 

Kvoten ble økt til tre dyr før jaktstart. Den 1. januar ble det felt to ulv i Aurskog-reviret, og den 2. januar ble det felt ytterligere ett dyr. I etterkant av dette er det gjennom sporinger av Statens naturoppsyn dokumentert at det fortsatt er dyr igjen i jaktområdet. Med dagens kunnskap legger Statsforvalteren til grunn at det kan være inntil fire dyr igjen i reviret, og på bakgrunn av dette ble kvoten den 12. januar midlertidig økt til totalt sju dyr. Den 12. januar er det felt ytterligere ett dyr. 

  • Gjenstående kvote pr. 12. januar kl 11.45 er tre ulv. 

DNA-prøver fra felte dyr og fra ekskrementer og urin fra ulv samlet i jaktområdet er levert inn for analyse. Dette kan gi ny informasjon om gjenværende dyr i reviret. Statsforvalteren vurderer gjenværende kvote og jaktområde,samt hvor lenge lisenfelling skal foregå, fortløpende basert på den informasjonen vi har tilgjengelig. Vi ber om at ytterligere observasjoner av ulv meldes til Statens naturoppsyn (lenke). Statsforvalteren vil informere om tilgjengelig kvote fortløpende gjennom SMS-varsling og kvotetelefon 481 05 206.

For oppdatert kvote for Kynna-reviret viser vi til Statsforvalteren i Innlandet sine nettsider. 

Lisensfellingsområde for Aurskog-reviret

Statsforvalteren har fastsatt et fellingsområde for Aurskog-reviret som du ser i kartet over. Lisensfellingsområdet ble endret 8. januar. Kartet kan også lastes ned til høyre/nederst på denne siden. Fellingsområdet går fra Rånåsfoss og følger østsiden av Glomma nedover til Øyeren, deretter østsiden av Øyeren/Nordre Øyeren naturreservat til kommunegrensen til Indre Østfold. Deretter følges kommunegrensen mellom Aurskog-Høland og Indre Østfold til denne treffer fylkesvei 1284, og deretter følges denne fylkesveien østover til den treffer fylkesvei 115. Deretter følges fylkesvei 115 nordover til den møter fylkesvei 170 ved Bjørkelangen. Grensen følger videre fylkesvei 170 vestover til Aursmoen og deretter fylkesvei 171 mot Blaker. Deretter Borstadveien, Grøtliveien og så 100 m øst for skogsbilvei gjennom Sæterdalen nordover til kommunegrensen mellom Aurskog-Høland og Nes og så følges kommunegrenser til Rånåsfoss. 

Lisensfellingsområdet kan endres dersom nye opplysninger tilsier det. 

For opplysninger om fellingsområdet for Kynna-reviret viser vi til Statsforvalteren i Innlandet sine nettsider. 

Gjennomføring av lisensfelling

Lisensfelling krever grunneiers tillatelse og ellers gjelder de vilkår som følger under. Det er organisert lisensfellingslag i området, og det vil bli gjennomført organiserte fellingsforsøk. Statsforvalteren har hatt og vil ha dialog med fellingslaget om gjennomføringen av fellingsforsøket.

Særlige vilkår

Lisensfellingsperioden er fra 1. januar til og med 15. februar 2021.

All ulv merket med halsbånd/sender er unntatt fra lisensfelling.

Lisensfelling av ulv krever lisens. Du kan registrere deg her. Lisensen skal medbringes under jakt.

Jeger plikter å holde seg oppdatert om gjeldende kvote. For informasjon om gjeldende kvote ring 48105206

Jegere plikter å registrere seg som bruker av Statsforvalterens SMS-varslingstjeneste. Statsforvalteren sender ut informasjon via denne tjenesten om felte dyr, eventuelle endringer i fellingsområdet og ved stans i lisensfellingen. 

Jeger må ha godkjent skyteprøve for gjeldende jaktår. Vi viser til informasjon fra Miljødirektoratet (lenke) om hva som er godkjent skyteprøve for 2020/2021.

De krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst gjelder (her står også krav til bl.a. våpen og ammunisjon).

Lisensfelling av ulv krever grunneiers tillatelse.

Bruk av hund under lisensfellingen er tillatt med unntak av løs på drevet halsende hund.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset og fastsatt kvote eller områdeavgrensing kan endres dersom nye bestandsopplysninger, opplysninger om irregulær avgang eller hensynet til genetisk viktig ulv tilsier det.

Enhver felling av ulv skal uten opphold meldes til Statsforvalteren (tlf. 971 35 265), jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. Den som påskyter ulv uten at den felles (også antatt bomskudd) plikter uten opphold å melde til Statens Naturoppsyn, Statsforvalteren og nærmeste politimyndighet. Statsforvalteren avgjør hvordan eventuelt videre ettersøk skal ledes. Jeger skal framvise felt dyr til Statens naturoppsyn (SNO) for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale.

Jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra SNO, politiet eller Statsforvalteren.

Jeger beholder skinnet av felt ulv. Viltfondet har eiendomsrett til prøver og deler av ulven (herunder kraniet).

Melding om skutt ulv skal umiddelbart gis til Statsforvalteren (tlf. 971 35 265). Oppgi jegers navn og telefonnummer.

Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette, eller der forvaltningsmyndigheten har gitt nødvendig dispensasjon. Det er ikke verneområder innenfor gjeldende fellingsområde som krever slik dispensasjon. 

Beredskap for rovvilthendelser

Beredskapstelefonnummer for rovvilthendelser i Oslo og Viken (Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud): 

  • 971 35 265

Beredskapstelefonen er operative under kvotejakt/lisensfelling og i beitesesongen, også utenom ordinær arbeidstid. Er kontaktpunkt ved skadesituasjoner på husdyr, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.

Henvendelser som krever saksbehandling, som søknader om skadefelling, sendes også til oss på e-post til følgende to adresser: fmovrovviltberedskap@fylkesmannen.no og fmovpost@fylkesmannen.no. 

Kvotetelefon lisensfelling Aurskog

Kvotetelefon for lisensfelling av ulv i Aurskog-reviret er: 

  • 481 05 206