Kvotejakt og lisensfelling

Rovviltbestandene reguleres ved jakt og felling.

Kvotejakt på gaupe er en ordinær jakt på et bestemt antall individer fastsatt av den regionale rovviltnemnda eller Miljødirektoratet. Dersom det er nødvendig å regulere veksten i en bestand av brunbjørn, jerv og ulv, kan den regionale rovviltnemda eller Miljødirektoratet åpne for lisensfelling. I likhet med skadefelling har lisensfelling til hensikt å begrense skade på husdyr og tamrein, men lisensfelling er ikke knyttet til konkrete skadesituasjoner. Lisensfellingsperioden varierer ut i fra den enkelte arts økologi og yngletid. 

Nyheter

04.09.2020

Lisensfelling av jerv starter 10. september

Lisensfelling av jerv starter 10. september i rovviltregion 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder). Kvoten på to jerv er felles for hele regionen.

28.01.2020

Kvotejakt på gaupe i 2020

Kvoten er fylt i alle jaktområder, og jakten er stengt med unntak av i kvotefritt område i Agder. Oversikt over felte gauper finner du her. 

06.01.2020

Endring i områder for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen

For å ta vare på en genetisk viktig ulv som er på vandring var deler av Nes kommune og deler av Eidsvoll kommune, samt områder i Innlandet, midlertidig unntatt fra lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen. Det er nå åpnet for lisensfelling igjen i disse områdene.

31.12.2019

Ikke lisensfelling i ulvesonen i Oslo og Viken

Klima- og miljødepartementet fattet den 31. januar 2019 vedtak i klagesak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen. Det åpnes ikke for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i Oslo og Viken fra 1. januar 2020. 

30.11.2019

Lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i 2019/2020

Lisensfellingen av ulv utenfor ulvesonen foregår fra 1. desember 2019 til 31. mai 2020 eller til kvoten er fylt. Her finner du informasjon om lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen i våre områder.

11.09.2019

Lisensjakt på jerv startet 10. september

Lisensjakt på jerv startet 10. september i rovviltregion 2 (Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder). Kvoten på to jerv er felles og gjelder for hele regionen.

25.04.2019

Lisensfelling av ulv i region 2 stanset inntil videre

På bakgrunn av klage på endringsvedtaket til rovviltnemnda i region 2 om utvidet kvote for lisensfelling av ulv er lisensfelling stanset til klagen er behandlet. 

01.04.2019

Skyteprøve, jegeravgift og registrering for lisensjegere

Regjeringen har utvidet lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen til og med 31. mai. Det får noen praktiske og administrative konsekvenser for lisensfellingsjegere av ulv utenfor ulvesonen. 

27.03.2019

Utvidet kvote for lisensfelling av ulv i rovviltregion 2

På bakgrunn av utvidet lisensfellingsperiode for ulv til 31. mai og fylt kvote i rovviltregion 2 har rovviltnemnda utvidet lisensfellingskvoten for regionen med to ulv. 

13.03.2019

Lisensfelling på ulv i rovviltregion 2 er avsluttet

Lisensfelling på ulv i rovviltregion 2 er avsluttet. Kvoten på to dyr er fylt.

Flere nyheter


Ny lisensfellingsperiode for ulv

Fra 2019 er det ny periode for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen. Lisensfellings- perioden er nå:

  • 1. desember - 31. mai. 

Telefonsvarer for kvoter under lisensfelling/kvotejakt:

Rovviltregion 2

  • 32 26 67 00

Rovviltregion 4 og 5

  • 95 45 21 01

Beredskap for rovvilthendelser

Beredskapstelefonnummer for rovvilthendelser i Oslo og Viken (Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud): 

  • 971 35 265

Beredskapstelefonen er operative under kvotejakt/lisensfelling og i beitesesongen, også utenom ordinær arbeidstid. Er kontaktpunkt ved skadesituasjoner på husdyr, eller ved skudd mot rovvilt under jakt.

Henvendelser som krever saksbehandling, som søknader om skadefelling, sendes også til oss på e-post til følgende to adresser: fmovrovviltberedskap@fylkesmannen.no og fmovpost@fylkesmannen.no.