Forebyggende og konfliktdempende tiltak

Fylkesmannen forvalter en tilskuddsordning for forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Målsettingen med tilskuddsordningen er å sikre iverksettelse av effektive forebyggende tiltak for å begrense de skadene rovvilt kan forårsake på produksjonsdyr i landbruket, samt konfliktdempende tiltak for å begrense ulemper for lokalsamfunn og andre grupper. 

Fylkesmannen behandler søknadene om forebyggende og konfliktdempende tiltak innenfor rovviltnemndene sine budsjettdisponeringer og forvaltningsplanene for rovviltregionene. Fristen er 15. februar for å søke om støtte til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak (FKT-tiltak), men vi henstiller til at det søkes innen 1. februar 2019 for at rovviltnemndene skal ha et best mulig kunnskapsgrunnlag før møter i midten av februar. 

Søknadene skal sendes inn elektronisk via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Det er en egen forskrift som regulerer ordningen. Den fordeler seg på to hovedområder: 

Direkte tapsreduserende tiltak
Foretak med produksjonsdyr i landbruket kan søke om midler til tiltak som har en direkte tapsreduserende effekt, eller der slik effekt kan oppnås ved kombinasjon av tiltak. For tiltak hvor nasjonale standader er utarbeidet, skal standarden følges om ikke annet er bestem i vedtak om tilskudd. Det kan også gis tilskudd til akutte tiltak i beitesesongen uten at disse er søkt om innen søknadsfristen, men disse skal avklares med Fylkesmannen før de iverksettes. 

Konfliktdempende tiltak
Det kan gis tilskudd til personer, kommuner og organisasjoner for tiltak som har til hensikt å dempe konflikter forårsaket av rovvilt. Tiltaket skal bidra til økt kunnskap om og forståelse for rovvilt og/eller rovviltforvaltning. Tiltak rettet mot barn og unge skal prioriteres.