Fylkesmannen anbefaler nye skogreservater

Vi har sendt vår tilråding til Miljødirektoratet om vern av fire nye naturreservater og tre utvidelser av eksisterende naturreservater i Viken.

De nye områdene som foreslås vernet er:

  • Såta, Ringerike og Flå kommuner, ca. 18 967 daa. Ni private grunneiere.
  • Tretjernhøla, Lørenskog kommune, ca. 330 daa. En privat grunneier.
  • Kringler, Nannestad kommune, ca. 407 daa. En privat grunneier.
  • Dælen, Jevnaker kommune, ca. 144 daa. En privat grunneier.

Områdene som foreslås utvidet er:

  • Haverstingen naturreservat, Flå kommune. Utvidelse på ca. 3 928 daa. En privat grunneier
  • Igulsrud naturreservat, Jevnaker kommune. Utvidelse alternativ A: ca. 56 daa. Utvidelse alternativ B: ca. 141 daa. En privat grunneier.
  • Storfelten naturreservat, Aurskog-Høland kommune. Utvidelse på ca. 1141 daa. Fem private grunneiere.

Alle områdene foreslås vernet som naturreservat med hjemmel i naturmangfoldloven § 37. Formålet med vernet er i hovedsak å bevare områder bestående av en større andel eldre skog med det biologiske mangfoldet av arter, naturtyper og økosystemer og å sikre et representativt utvalg av både det typiske og sjeldne i norsk skognatur.

Fylkesmannens tilrådninger med oppsummering av innkomne høringsuttalelser, vurdering av disse, samt forslag til verneforskrifter og vernegrenser finner du i høyre marg.

Områdene er privat eid, og alt areal er tilbudt som frivillig vern av skog, der skogeier selv tilbyr areal for vern. Vi gjør spesielt oppmerksom på at det ikke er inngått endelige avtaler om vern mellom staten og grunneier. Det kan derfor fortsatt komme enkelte endringer i avgrensning og verneforskrift.