Tillatelse til deponering av brannavfall i Drammen

Lindum AS avdeling Drammen har fått tillatelse etter forurensningsloven til å deponere brannavfall på deres anlegg i Drammen kommune. Fylkesmannen gir tillatelsen på fastsatte vilkår.

Fylkesmannen i Oslo og Viken mottok 16.07.2020 søknaden fra Lindum AS avdeling Drammen. De søker tillatelse til deponering av brannavfall på deres anlegg i Lerpeveien i Drammen kommune.

Etter en fjøsbrann i Ål kommune i Hallingdal har det oppstått et akutt behov for å få sluttbehandlet avfall fra branntomta. Brannavfallet består av en blanding av gjødsel, kadavre, noe bygningsrester inkludert asbest og slokkevann.
Fylkesmannen mener at deponeringen kan gjennomføres uten å medføre uakseptabel forurensning.

Tillatelsen med vilkår er gitt i medhold av forurensningsloven § 11 og 29 jamfør § 16 og avfallsforskriften § 9-7.

For detaljerte rammer og vilkår til gjennomføringen av tiltaket, vises til tillatelsen. Vedtaket og tillatelsen er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre. I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse.

Klageadgang

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § § 28 og 29. Klagefristen er 14.08.2020. En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til postboks 325, 1502 Moss. Referanse: «Klage på vedtak om tillatelse i sak 2019/50599".