Nasjonalt prosjekt gir oppdateringer om forurenset grunn

Kart se: https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/

- Vi gjør nå oppdateringer i nasjonal kartdatabase der fylkesmannen er myndighet for forurenset grunn, sier seksjonssjef Kari Skogen ved Fylkesmannen i Oslo og Viken

Publisert 19.11.2020

Fylkesmannen er myndighet for forurenset grunn ved blant annet nedlagte kommunale deponier, avfallsanlegg, skytebaner og deponier.
Dette fremgår av rundskriv fra Miljødepartementet T-3/12.

Oppdaterer områder med forurenset grunn

Fagsystemet Grunnforurensning https://grunnforurensning.miljodirektoratet.no/ inneholder informasjon om forurensning i grunnen og hvor det er mistanke om forurensning. Opplysningene er i stor grad innhentet gjennom kartlegging, og registrering av enkeltsaker forurensningsmyndigheten har kjennskap til. Fordi informasjonen overføres til Eiendomsmatrikkelen er det svært viktig at informasjonen som ligger der er så korrekt som mulig.

Bakgrunnen for at det nå gjøres oppdateringer er et nasjonalt prosjekt på oppdrag fra Miljødirektoratet. Prosjektet tar sikte på å få bedre kartfesting og kvalitetssikring av de områdene der fylkesmannen er myndighet. Områdene ble opprinnelig registrert inn i fagsystemet som et punkt i kartet, plassert midt på et forurenset område. Nettsiden er blitt bedre siden den gang og i dag vises arealomriss. Dette medfører en jobb med kvalitetssikring av arealene. Prosjektet har i tillegg gått bredt ut og etterspurt informasjon fra kommunene.

Prosjektet pågår i perioden 2019-2020. Totalt på landsbasis kvalitetssikres ca. 2500-3000 lokasjoner der fylkesmannen er myndighet for forurenset grunn. Om lag 1000 av disse befinner seg på Sør- og Østlandet.

I forbindelse med dette arbeidet er vi blitt kjent med at flere nedlagte deponier og andre grunnforurensningslokaliteter som vi er myndighet for, har en større utbredelse enn hva som har ligget tilgjengelig i Grunnforurensningsdatabasen i dag.

Hjemmelshavere på de aktuelle eiendommene har derfor mottatt standardiserte brev fra oss, der de informeres om at det er eller kan være forurensning på deres eiendom og at denne informasjonen nå vil være tilgjengelig i Matrikkelen. Disse varselbrevene er informasjon basert på at vi har oppdatert databasen, og er ikke begrunnet i endrede utfordringer knyttet til forurenset avrenning eller gass fra disse lokalitetene.