Oppstart av besøksstrategi for Nordre Øyeren naturreservat og Sørumsneset naturreservat

(Foto: Kim Abel, Naturarkivet.no)

Det skal utarbeides en felles besøksstrategi for naturreservatene Nordre Øyeren og Sørumsneset. Målet er en strategi som balanserer verneverdier og brukerinteresser på en god måte. I forbindelse med dette arbeidet ønsker vi innspill fra brukere av verneområdene.

Helt nord i Øyeren finner vi Nord-Europas største innlandsdelta. Området inneholder noen av landets mest artsrike naturtyper og er vernet som Nordre Øyeren naturreservat og Sørumsneset naturreservat. Den unike naturen tiltrekker seg et stor antall besøkende og brukerinteressene er mange.

– Besøksstrategien skal vise til hvordan vi best sørger for at flest mulig får en god opplevelse, uten at det går utover naturen, sier seksjonssjef Karsten Butenschøn, som understreker at de også skal ta hensyn til landbruket, besøkssenteret og andre brukerinteresser.
– Skal vi lykkes med dette, er vi helt avhengig av å få gode innspill fra de som bruker området, avslutter han.

På lørdag er det Verdens dag for trekkfugler – en global merkedag for å øke oppmerksomheten rundt trekkfugler og deres leveområder. Med tanke på at både Nordre Øyeren og Sørumsneset er svært viktig for en rekke ulike trekkfugler, mener vi at det nå passer ekstra godt å starte på arbeidet med en besøksstrategi.

Hva er en besøksstrategi?

En besøksstrategi er en plan for hvordan forvaltningsmyndigheten ønsker å håndtere besøkende og brukerinteresser i et verneområde. Arbeidet handler ikke om å endre selve verneforskriften, men om å finne gode løsninger innenfor rammene som verneforskriften gir. Strategien skal vise til hvilke tiltak, slik som informasjon, tilrettelegging, kanalisering og lignende, som er nødvendige for å ivareta verneverdiene, fremme ønsket ferdsel og gi de besøkende gode opplevelser og økt forståelse for hvorfor området er vernet.

Har du innspill?

For at besøksstrategien skal bli så god som mulig, ønsker vi innspill fra brukere og besøkende av Nordre Øyeren naturreservat og Sørumsneset naturreservat. Innspillene kan gjelde alt fra naturverdier som trues av ferdsel til behov og ønsker om tilrettelegging. Ta kontakt med oss på fmovpost@fylkesmannen.no dersom du ønsker å gi innspill.

Kontaktpersoner

Dokumenter