Landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet i avfallsanlegg

Metall avfall
Metall avfall (Foto: Kjersti Aastorp Hirth)

I oktober sjekker myndighetene brannsikkerheten på norske avfallsanlegg og hvordan de begrenser miljøskadene, hvis ulykken først er ute.

Bakgrunnen for tilsynsaksjonen er et betydelig antall branner og branntilløp i avfallsanlegg de siste årene. Siden 2016 er det registrert over 200 branner i norske avfallsanlegg og over 60 av brannene har oppstått på anlegg i Oslo og Viken. Det antas at det i tillegg har vært en rekke branntilløp, som ikke vises i statistikkene. Noen av brannene har vært svært alvorlig og er fulgt opp med reaksjoner fra myndighetene.

Myndighetene samarbeider om å redusere branner

Miljødirektoratet og DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har derfor gått sammen om å komme disse brannene til livs, og høstens tilsynsaksjon er et ledd i dette arbeidet. Det vil bli tilsyn i alle fylker. Fylkesmannen og lokalt brann- og redningsvesen vil gjennomføre tilsynene på anleggene.

Målet med tilsynet er å redusere branner og miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg.

Utslipp fra en brann kan skade miljøet

Å slokke branner i avfallsanlegg kan være svært krevende og i noen tilfeller ta mange dager. Brannene kan gi utslipp av giftig røyk, og utslipp av brannskum og slokkevann kan forurense miljøet nær anlegget.

- Vi vil kontrollere at avfallsanleggene har vurdert miljørisikoen av en brann i sine omgivelser og har avbøtende tiltak på plass for å begrense eventuelle skader, sier Kari Skogen, seksjonssjef i Klima- og miljøvernavdelingen.

Risikoen for og konsekvensene av brann varierer mellom anleggene

Avfallsanleggene er svært forskjellige med hensyn til hva slags typer og mengder avfall de tar imot, hvordan avfallet lagres og behandles.

Risikoen for brann vil med andre ord variere fra anlegg til anlegg. Beliggenhet, for eksempel nærhet til bebyggelse, boliger og industri, til sårbar natur, vann og jordbruksområder er også avgjørende for hvor stor skade en brann kan gjøre.

Fylkesmannen og brann- og redningsvesenet velger selv ut hvilke anlegg de skal kontrollere i denne aksjonen, basert på lokal kunnskap og risikovurdering.

Den landsdekkende tilsynsaksjonen vil bli gjennomført i oktober 2020. Resultatene fra tilsynet skal etter planen være klare i mars 2021 og vil bli fulgt opp av tilsynsmyndighetene.