Humlene er mindre truet enn antatt

Kløverhumle – vår mest truede humleart.
Kløverhumle – vår mest truede humleart. (Foto: Ove Bergersen)

Situasjonen er betydelig bedre for humlene våre enn vi fryktet for få år tilbake.

Vi har aldri hatt så god kunnskap om våre truede humler som i dag. Internasjonale rapporter dokumenterer en massiv tilbakegang av insekter globalt. I Norge har vi manglet tall for den historiske utviklingen av de fleste insektbestander. Men mer enn 1000 insektarter er vurdert som truet i Norge.

Nye kunnskaper om truede norske humler oppsummert i artikkel

I løpet av de siste 10 årene har vi fått ny kunnskap som viser at tilstanden for de mest truede humlene er betydelig bedre enn fryktet. Selv de mest truede artene, kløverhumle, slåttehumle og lundgjøkhumle har tilsynelatende livskraftige forekomster lokalt i sine kjerneområder. Disse funnene er oppsummert i en artikkel Fylkesmannen har bidratt til, nylig publisert i tidsskriftet Fauna (Bengtson mfl, Fauna 72 (1-4) 2-35). Fylkesmannen i Oslo og Viken har jobbet for å bedre kunnskapsgrunnlaget for de truede humlene siden 2011.

– Det ser ut til at veikanter, anleggsområder og grustak til en viss grad kompenserer for det gamle, varierte og artsrike kulturlandskapet som levested for disse artene, sier seniorrådgiver hos Fylkesmannen, Øystein Røsok, som også er medforfatter på studien.

Lær mer om hvordan du kan hjelpe humler og bier

– Men her har lykken vært bedre enn forstanden, for disse områdene har i liten grad vært tilrettelagt for truede humlearter. Men skal vi klare å få med oss disse truede artene inn i framtiden, og oppnå livskraftige bestander innenfor deres naturlige utbredelsesområde, må det en bevisst forvaltning til, sier han.

Les mer: Blomsterstriper for insektenes skyld

Antall funn av rødlistede humler i Norge fordelt på tiår. Figuren illustrerer hvordan kunnskapen om disse artene har økt det siste tiåret. (Bengtson mfl, Fauna 72 (1-4) 2-35)

Antall funn av rødlistede humler i Norge fordelt på tiår. Figuren illustrerer hvordan kunnskapen om disse artene har økt det siste tiåret. (Bengtson mfl, Fauna 72 (1-4) 2-35)

På høy tid med tiltak

Rapporten viser at det ikke er for sent, men på høy tid å sette i verk tiltak for å redde disse artene. Den foreslår også konkrete tiltak som kan legge til rette, ikke bare for de truede humlene, men også for andre insektarter.

Globalt truede arter

Ikke uventet er vår mest truede humle, kløverhumle, også ført opp på den globale rødlisten. Men den norske humlearten som regnes som mest truet globalt, er alpehumle, som i Norge fortsatt har livskraftige forekomster, og ikke er rødlistet her.

Trenger mer kunnskap

Skal Norge gjennomføre en kunnskapsbasert forvaltning av insekter, trenger vi oppdatert kunnskap for en rekke insektarter og -grupper.

– Ikke minst trenger vi at det etableres gode overvåkningsprogrammer som kan måle endringene i insektmangfold og -mengde over tid for flere naturtyper og lokaliteter, sier Røsok.