Utslippstillatelse gitt til Huseby Gård

Vi kunngjør med dette at vi har gitt tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra potetskrelleri ved Huseby Gård i Lier kommune. Vedtaket kan påklages innen 12. august i år.

Huseby Gård DA har søkt om og fått tillatelse etter forurensningsloven til å slippe ut avløpsvann fra potetskrelleri. Tillatelsen med fastsatte vilkår ble gitt 1. juli 2019. 

Vurdering og vilkår

Vi har vurdert at virksomhetens planlagte drift gjør det sannsynlig at den kan drives uten å medføre uakseptabel forurensning. Tillatelsen med vilkår har vi gitt i medhold av forurensningsloven § 11 jf. § 16. 

Ytterligere detaljer om krav og rammer som er gitt, kan dere lese i tillatelsen til Huseby Gård, under "Dokumenter".

Mulighet til å klage

I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres dette vedtaket om tillatelse.

Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. 

Eventuelle klager skal sendes inn skriftlig innen 12. august 2019. Klagen stiles til Miljødirektoratet, men sendes via oss:

fmovpost@fylkesmannen.no

eller

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 235
1502 Moss

Merk klagen med "Klage på vedtak, sak 2019/306".