Tillatelse gitt til Vardar Varme AS

Vi kunngjør med dette tillatelse etter forurensningsloven til forbrenningsanlegget på Follum i Ringerike kommune. Vedtaket kan påklages innen 20. august 2019.

Vardar Varme AS har søkt om endringer av gjeldene tillatelse for forbrenningsanlegget på Follum. Tillatelsen med fastsatte vilkår ble gitt 23. juli 2019.

Vurdering av vilkår

Vi har vurdert at virksomhetens planlagte drift gjør det sannsynlig at det kan drives uten å medføre uakseptabel forurensning. Tillatelsen med vilkår er gitt i medhold av forurensningsloven § 11, jf. § 16.

Ytterligere detaljer om krav og rammer som er gitt, kan dere lese i tillatelsen til Vardar Varme AS, under «Dokumenter».

Mulighet til å klage

I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres dette vedtaket om tillatelse.

Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse.

Eventuelle klager skal sendes inn skriftlig innen 20. august 2019. Klagen stilles til Miljødirektoratet, men sendes via oss:

fmovpost@fylkesmannen.no

eller

Fylkesmannen i Oslo og Viken
Postboks 235
1502 Moss

Merk klagen med «Klage på vedtak, sak 2019/353.