Kunngjøring: Vedtak om tillatelse til anleggsarbeider i sjø (Statens vegvesen Region øst)

Fylkesmannen har gitt Statens vegvesen Region øst tillatelse etter forurensningsloven til anleggsarbeider i sjø ved Revholmen i Hvaler kommune. Vedtaket kan påklages innen 28. august 2019.

Fylkesmannen i Oslo og Viken har gitt Statens vegvesen Region øst tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø i sammenheng med etablering av ny gang- og sykkelbru ved Revholmen i Hvaler kommune.

Tillatelse med vilkår er gitt i medhold av forurensningsloven § 11, jf. § 16. I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse.

For detaljerte rammer og vilkår for gjennomføringen av anleggsarbeidene vises det til tillatelsen. Vedtaket og tillatelsen er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre.

Klagegang

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er 28. august 2019.

En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. Vi ber om at eventuelle klager merkes med referanse 2019/25768.