Husk ferdselsforbudet på vernede sjøfuglholmer

Det er blant annet slike små som trenger fred i disse tider.
Det er blant annet slike små som trenger fred i disse tider. (Foto: Fylkesmannen i Oslo og Viken)

Om du har tenkt deg ut på fjorden, må du nå i hekketiden forholde deg til ferdselsforbud på utvalgte holmer, øyer og skjær.

Vi går nå inn i en sårbar hekkeperiode for sjøfugl, samtidig som aktiviteten på fjorden øker. Ferdsel til lands og til vanns kan skremme sjøfuglene, og løshunder er en stor trussel mot fugler som hekker på bakken.

Vern bevarer arter

For å gi fuglene mulighet til å hekke i fred, er det opprettet sjøfuglreservater og verneområder med forbud mot ferdsel nettopp i hekketiden. Verneområdene er fuglenes fristed, og vernet bidrar til å sikre at fugleartene ikke forsvinner fra Norge.

Tilstanden blant sjøfuglene kan si mye om miljøet i hav- og kystområdene. Makrellterne er en av artene som har gått sterkt tilbake i indre Oslofjord. Fuglen er oppført på nasjonal rødliste som en sårbar art. Også hettemåke har blitt sjeldnere å se i fjorden. Årsakene er sammensatte, men tilgangen til mat, menneskelige forstyrrelser og predasjon fra mink, rev og stormåke er noe av det som påvirker bestandene.

I Oslofjorden er hekketiden satt til 15. april til 15. juli. I Tyrifjorden er hekketiden 15. april til 31. juli.

Forbudet gjelder også ut i sjøen

Forbudet mot ferdsel gjelder de fleste steder også ut i sjøen. I praksis betyr dette at det ikke er lov å gå i land i verneområdene eller oppholde seg i båt i en 50-metersone utenfor de aktuelle områdene.

Sjøfugl hekker også utenfor verneområdene. Vis hensyn også her!

Husk dessuten på at det også er egne regler for ferdsel knyttet til hekketiden i våtmarksområder og andre verneområder.

Når er du for nære?

Fuglunger og egg er godt kamuflerte og kan være vanskelige å se. Skrikende og innpåslitne måker, terner og tjeld er et signal om at du forstyrrer, og for å gi dem fred bør du trekke deg rolig unna.

Sjøfuglreservatene er skiltet med naturreservatskilt, og ofte med underskilt om ferdselsforbudet. Disse oppdager du gjerne etter at du har kommet for nær, og vi oppfordrer folk til å gjøre seg kjent med hvor verneområdene er, slik at de vet hvor ferdselsbetemmelsene gjelder.

Få oversikt

I Indre Oslofjord har vi 39 reservater som er vernet for å ivareta sjøfuglenes hekkeområder. Kart over verneområder for sjøfugl i Indre Oslofjord.

På Vestfold-siden av Oslofjorden er det 49 reservater og i Østfold er det 54 områder med ferdselsforbud. Kart over verneområder for sjøfugl i Østfold

En rekke hekkeholmer er vernet i Tyrifjorden, inkludert i Steinsfjorden og Holsfjorden, og i Væleren vest for Tyrifjorden. Kart over verneområder for sjøfugl i Tyrifjorden (pdf).

Forvaltning av sjøfuglreservatene

Fylkesmannen har laget forvaltningsplaner for sjøfuglreservatene i Oslofjorden. Disse skal sikre en enhetlig forvaltning av verneområdene, og gir blant annet konkrete retningslinjer om bruk, informasjon, skjøtsel og overvåkning.

Statens naturvernoppsyn har ansvaret for forvaltning av verneområdene, og håndhever ferdselsforbudet sammen med politiet og Skjærgårdstjenesten.

Kontaktpersoner