Starter arbeidet med vern av 16 skogområder

Oversikt over hvordan områdene plasserer seg i fylkene.
Oversikt over hvordan områdene plasserer seg i fylkene.

Vi melder med dette oppstart av verneprosess for 16 skogområder i Buskerud, Akershus og Oslo. Alle som ønsker det, kan gi innspill innen 10. april 2019.

Formålet med denne oppstartsmeldingen er å hente inn synspunkter og å sikre medvirkning allerede før det lages et verneforslag. Verneforslaget som utarbeides etter denne innspillsrunden, blir sendt på høring senere.

Nye områder

Vi melder oppstart for følgende 12 nye områder:

 • Jondalsåsen, Kongsberg kommune, Buskerud. Ca. 674 daa. Eid av Statskog SF og en privat.
 • Kjerkebergåsen, Kongsberg kommune, Buskerud. Ca. 540 daa. Eid av Statskog SF.
 • Tyssjøfjellet, Kongsberg kommune, Buskerud. Ca. 3 800 daa. Eid av Statskog SF.
 • Brennåsen, Kongsberg kommune, Buskerud. Ca. 4 600 daa. Eid av Statskog SF. Flere private skogeiere vest for Brennåsen har tilbudt skog til frivillig vern. Oppstartsmelding for denne delen vil bli sendt fra Fylkesmannen i Telemark og Vestfold senere.
 • Sørbyskogen, Nesodden kommune, Akershus. Ca. 209 daa. Privat eid.
 • Svenstadlia, Eidsvoll kommune, Akershus. Ca. 126 daa. Privat eid.
 • Mjøsjødalen, Aurskog-Høland og Fet kommuner, Akershus. Ca. 1704 daa. Kommunalt og privat eid.
 • Tørrhardåsen, Aurskog-Høland kommune, Akershus. Ca. 892 daa. Privat eid.
 • Kloppa, Bærum kommune, Akershus. Ca. 80 daa. Kommunalt eid.
 • Løkeneshalvøya vest, Asker kommune, Akershus. Ca. 154 daa, hvorav hovedvekten omfattes av eksisterende landskapsvernområde. Kommunalt eid.
 • Flaen, Skedsmo kommune, Akershus. Ca. 55 daa. Privat eid.
 • Trollvann, Oslo kommune, Oslo. Ca. 307 daa. Kommunalt eid.

Utvidelser

Vi melder oppstart for utvidelse av følgende områder:

 • Kolknuten naturreservat, Kongsberg kommune, Buskerud. Utvidelse på ca. 5 300 daa. Eid av Statskog SF og Opplysningsvesenets Fond.
 • Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat ved Nedalsfjellet, Sigdal kommune, Buskerud. Utvidelse på ca. 6 900 daa. Privat eid.
 • Skaugumsåsen og Åstad naturreservater, Asker kommune, Akershus. Utvidelse på ca. 203 daa, hvorav deler omfattes av eksisterende landskapsvernområde. Kommunalt eid.
 • Nordre Skaugumsåsen naturreservat, Asker kommune, Akershus. Utvidelse på ca. 171 daa. Eid av Miljødirektoratet.

Om arealene

Kart som viser foreløpig avgrensing av områdene kan lastes ned under "Dokumenter".

For de private og kommunalt eide områdene, er det skogeierne selv som har tilbudt arealene for vern gjennom ordningen med frivillig vern av skog. I tillegg foreslår Fylkesmannen vern av areal på statlig grunn.

Formålet med vernet

Området Trollvann i Oslo foreslås vernet etter markaloven § 11, der formålet er å bevare de naturopplevelsesverdier som gjør at området har særskilte kvaliteter for friluftslivet.

Aktuell verneform for samtlige av de øvrige områdene er naturreservat etter naturmangfoldloven § 37. Vern av skog er en prioritert miljøvernoppgave for å bevare biologisk mangfold, og Stortinget har satt et mål om 10 prosent vern av skogarealet i Norge. Formålet er generelt å sikre et representativt utsnitt av både det typiske og sjeldne i norsk skognatur. Områdene i oppstartsmeldingen varierer fra rik edellauvskog, rik sump- og kildeskog og kalkbarskog til fattigere gran- og furuskoger. Skogen er gjennomgående eldre og har et rikt biologisk mangfold med flere sjeldne og trua arter.

For områdene hvor det er gjennomført nye naturfaglige registeringer, kan det leses nærmere om naturverdiene i rapportene under "Dokumenter". Der det er vurdert tilstrekkelig med allerede kjent kunnskap om naturverdiene, henvises det til informasjon i www.naturbase.no.

Hva innebærer et vern?

Et vern vil medføre at alle inngrep som forringer verneverdiene vil være forbudt og at vegetasjon og dyreliv vil bli vernet mot skade og ødeleggelse. Dette innebærer forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel. Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og beite vil være tillatt.

Innspill nå - høring senere

Vi vil i denne oppstartsfasen gjerne ha synspunkter på naturverdier og brukerinteresser, og ønsker innspill som kan bidra til gode løsninger for både bruk og vern. Innspillene tar vi med oss videre i verneprosessen.

Fristen for å gi tilbakemelding er 10. april 2018.

Etter gjennomgang av innspillene, vil verneforslaget med detaljerte områdeavgrensninger og verneforskrifter sendes på høring. Du kan abonnere på nyheter innenfor tema «Miljø og klima» for å sikre at du mottar informasjon om høringen.