Undersøkelser bekrefter miljøgifter i Tyrifjorden

En ny rapport bestilt av Miljødirektoratet bekrefter tidligere funn av miljøgiften, PFAS, i Tyrifjorden og peker på trolige kilder til forurensningen. På bakgrunn av rapporten går Mattilsynet ut med en anbefaling mot å spise enkelte typer fisk og kreps fra Tyrifjorden.

Gjennom tidligere undersøkelser har det blitt avdekket at Tyrifjorden har høyere nivåer av miljøgiftene PFAS enn det som er vanlig i norske innsjøer. I en ny rapport publisert av Miljødirektoratet 24. mai kommer det fram mer detaljert informasjon om forurensningen og hvor den kommer fra.  Du kan lese mer om rapporten på Miljødirektoratets nettsider, se lenke i menyen på høyre side. Miljødirektoratet, Mattilsynet, Fylkesmannen og kommunene følger opp saken.

 

Mattilsynet gir anbefaling om inntak av visse typer fisk og kreps

På bakgrunn av resultatene fra undersøkelsene har Mattilsynet vurdert mattryggheten, og går nå ut med en anbefaling om hvor mye abbor, gjedde, ørret og edelkreps fra Tyrifjorden man maksimalt bør spise i uka. Mattilsynet uttaler at et gjennomsnittlig vanninntak med konsentrasjonen som har blitt avdekket ikke vil føre til økt helserisiko. Du kan lese mer om dette og hele advarselet i linken i menyen til høyre.

 

Myndighetene følger opp forurensningskildene

Rapporten fra NGI viser at det trolig er gammel, nedlagt papirindustri som er kilden til utslippene. Virksomheten har derfor allerede fått pålegg om å utarbeide tiltaksplaner. Miljødirektoratet er forurensningsmyndighet og følger opp dette arbeidet.

En annen kilde til utslippene ifølge undersøkelsene kan være uregistrerte villfyllinger og brannskum, fra for eksempel brannøvingsplasser eller brannstasjoner. Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for Hønefoss brannstasjon og for villfyllinger. Vi har dialog med Hønefoss brannstasjon om PFAS-utslipp. Når det gjelder villfyllinger vil vi nå gå grundig gjennom rapporten fra NGI og sammen med kommunene danne oss en oversikt over om dette kan gjelde flere steder. Vi vil ha dialog med Miljødirektoratet om hvordan disse skal følges opp videre.

 

Hva er PFAS?

PFAS er en gruppe menneskeskapte stoffer som hoper seg opp i næringskjeden. Les mer om PFAS på Miljøstatus.no. Mange typer PFAS er strengt regulert i dag, men har tidligere vært brukt i blant annet brannskum, slippbelegg på for eksempel gryter og stekepanner, i engangsservise av papp, i skismøring, og i impregnering av tekstiler.