Tillatelse til utvidelse av deponi og endringer i avfallsaktiviteter på Lindum avdeling Drammen

Vi har gitt Lindum AS tillatelse etter forurensningsloven til utvidelse av deponi og andre endringer i avfallsaktiviteter på Lindum avdeling Drammen. Tillatelsen er gitt på fastsatte vilkår. Vedtaket kan påklages innen 30. november 2019.

Fylkesmannen har mottatt søknader datert 08.08.2017, 27.09.2017, 03.05.2019 og 27.08.2019, fra Lindum AS om endring av gjeldende tillatelse til deponering og annen avfallsrelatert virksomhet ved Lindum avd. Drammen på gbnr. 38/2 i Drammen kommune. Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknadene, og gir i vedtak av 31.10.2019 Lindum AS tillatelse til å:

  • deponere 200 000 tonn avfall i deponi kategori 2 på gbnr. 38/2, i henhold til reguleringsplanens bestemmelser og kotehøyder
  • øke mengde avløpsslam til 30 000 tonn per år, og redusere mengde våtorganisk avfall til 15 000 tonn per år, til behandling i biogassanlegget
  • kverne av 50 000 tonn trevirke
  • øke lagringstid for våtorganisk avfall i mottakshall til fem dager
  • deponere av biologisk nedbrytbart avfall

Fylkesmannen har endret eksisterende tillatelse slik at den også omfatter aktivitetene det nå gis midlertidig tillatelse til. Aktivitetene det nå gis midlertidig tillatelse til gjelder fram til 31.12.2020.

Vi mener at samfunnsnytten virksomheten utgjør overstiger de forurensningsmessige ulempene knyttet til virksomheten. Ut fra en rimelighetsvurdering, vekting av konsekvensen av endringene vurdert opp mot miljøkonsekvensene av anlegget slik det fremstår i dag, er det etter vårt skjønn gode grunner til at endringene i søknaden bør imøtekommes. Fylkesmannen forutsetter at virksomheten drives i samsvar med vilkårene som følger av tillatelsen og forurensningsregelverket for øvrig.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven §§ 11 og 29, jf. avfallsforskriften § 9-7. Det er satt vilkår til tillatelsen med hjemmel i § 16 i forurensningsloven. I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse.

For detaljerte rammer og vilkår til gjennomføringen av tiltaket, vises til tillatelsen. Vedtaket og tillatelsen er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre.

 

Klageadgang

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § § 28 og 29. Klagefristen er 29.11.2019.

En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til postboks 325, 1502 Moss.

Vi ber om at eventuelle klager merkes med referanse og tekst, for eksempel: «Klage på vedtak om tillatelse i sak 2019/50599.»