Tillatelse til utslipp fra snøsmelteanlegg ved Grønlia i Oslo kommune

NCC Constructions AS har fått utslippstillatelse for snøsmelteanlegget ved Grønlia i Oslo med utslipp av smeltevann til indre Oslofjord. Klagefrist er 6. mars 2020.

Snøsmelteanlegget har vært i drift i åtte sesonger og har vært et viktig rensetiltak med et betydelig miljøpotensial. Anlegget har bidratt med løsning på kommunens problem ved håndtering av snø. Tidligere lå anlegget ved Søndre Akershuskaia i Oslo. Nå har NCC fått tillatelse til videre drift ved Grønlia frem til 1. mai 2023.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse. 

For detaljerte rammer og vilkår vises det til tillatelse. Vedtaket og tillatelsen ligger under dokumenter.

Klageadgang

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er 6. mars 2020

En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til postboks 325, 1502 Moss. 

Vi ber om at eventuelle klager merkes med referanse: 2019/50371.