Tillatelse til ramming av spunt i sjø på felt B6b i Bispevika

Vi har gitt Oslo S Utvikling AS tillatelse etter forurensningsloven til ramming av spunt i sjø på felt B6b i Bispevika i Oslo kommune. Vedtaket kan påklages innen 8. desember 2019.

Tillatelsen omfatter utlegging av inntil 1200 m3 masser i sjø innenfor et areal på 6300 m2 med en høyde på inntil 2 m, på felt B6b i Bispevika.

Tillatelsen med vilkår er gitt i medhold av forurensningsloven § 11, jf. § 16. I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse.

For detaljerte rammer og vilkår til gjennomføringen av tiltaket vises det til tillatelsen. Vedtaket og tillatelsen er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre.

Klagegang

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er satt til 8. desember 2019.

En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til postboks 325, 1502 Moss. Vi ber om at eventuelle klager merkes med referanse 2019/28188.