Tillatelse til mudring i Bragernesløpet i Drammen kommune

Fylkesmannen har gitt Drammen Fjernvarme AS tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Bragernesløpet i Drammen kommune. Vedtaket kan påklages innen 11. november 2019. 

Tillatelsen gjelder mudring av inntil 519 m3 sediment innenfor et areal på 280 m2 i Bragernesløpet i sammenheng med etablering av fjernvarmeledning i Drammenselva. 

Tillatelsen med vilkår er gitt i medhold av forurensningsloven § 11, jf. § 16. I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse. 

For detaljerte rammer og vilkår vises det til tillatelsen. Vedtaket og tillatelsen er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre. 

Klagegang
Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er satt til 11. november 2019

En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til postboks 325, 1502 Moss. Vi ber om at eventuelle klager merkes med referanse 2019/32486

Kontaktpersoner

Dokumenter