Tillatelse til kryssing av Mosseelva ved Verket/Mølla

Vi har gitt Statkraft Varme AS tillatelse etter forurensningsloven til kryssing av Mosseelva ved Verket/ Mølla i Moss kommune. Vedtaket kan påklages innen 1. november 2019.

Tillatelse gjelder å krysse Mosseelva ved Moss Verk (gbnr. 3/1224) og Mølla (gbnr. 2/1163) i Moss kommune for å legge fjernvarmekabler. Tillatelsen omfatter oppgraving av inntil 175 m3 masser og legging av pukk som omfyllingsmasser rundt fjernvarmeledningene.

Tillatelsen med vilkår er gitt i medhold av forurensningsloven § 11, jf. § 16. I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse.

For detaljerte rammer og vilkår til gjennomføringen av tiltaket vises det til tillatelsen. Vedtaket og tillatelsen er lagt ut til gjennomsyn i menyen til høyre.

Klagegang

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er satt til 1. november 2019.

En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til postboks 325, 1502 Moss. Vi ber om at eventuelle klager merkes med referanse 2019/26509.