Tillatelse til mudring og utfylling i Mosseelva i Moss kommune

Statens vegvesen Region øst har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Mosseelva i Moss kommune. Vedtaket kan påklages innen 17. februar 2020. 

Fylkesmannen har gitt Statens vegvesen Region øst tillatelse etter forurensningsloven til mudring og utfylling i Mosseelva (gbnr. 2/1598 og 3/2584) i Moss kommune. Arbeidene skal gjennomføres i sammenheng med bygging av bro over Mosseelva og utbygging av ny gang- og sykkelvei langs rv. 19 mellom Noreløkka og Tigerplassen. 

I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse. 

For detaljerte rammer og vilkår vises det til tillatelsen (2020.0042.T) i menyen til høyre. 

Klagegang 
Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er 17. februar 2020. 

En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 325, 1502 Moss. 

Vi ber om at eventuelle klager merkes med referanse 2019/17894. 

Kontaktpersoner

Dokumenter