Kunngjøring: Vedtak om ny tillatelse til avfallsanlegg i Kleivi

Fylkesmannen har gitt Hallingdal Renovasjon ny tillatelse til drift av avfallsanlegget Kleivi hovudanlegg i Kleivi Næringspark i Ål. Tillatelsen erstatter tidligere tillatelse. 

Vedtaket kan påklages innen 15. august.

Hallingdal Renovasjon har i fire søknader i 2016 og 2018 søkt Fylkesmannen om endring av tillatelsen til drift av avfallsanlegg, inkludert avfallsforbrenningsanlegg, i Kleivi i Ål. Søknadene til Fylkesmannen innebærer forbrenning av økt mengde smittefarlig avfall, kverning, mellomlagring og forbrenning av farlig avfall i form av gulvbelegg som inneholder ftalater og impregnert trevirke, og knusing av vinduer som inneholder klorparafiner.

Søknadene har vært på høring i 2016 og 2019. Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknadene. og gir Hallingdal Renovasjon ny tillatelse til drift av avfallsanlegg, inkludert forbrenningsanlegg for avfall. Hallingdal Renovasjon får tillatelse til mottak, mellomlagring, kverning og forbrenning av de omsøkte avfallsfraksjonene, med unntak av vinduer som inneholder klorparafiner, som de kun får tillatelse til å demontere, ikke knuse. Tillatelsen er gitt med vilkår.

Flere aktiviteter som tidligere har vært regulert i andre tillatelser eller ikke regulert i det hele tatt er også inkludert i den nye tillatelsen.

For detaljerte rammer og krav viser vi til vedtak og tillatelse som ligger under «Dokumenter» på høyre side.


Klagegang

Vedtak om tillatelse kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Klagefristen er satt til 15. august 2019. Klager skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt per post til Fylkesmannen i Oslo og Viken, postboks 235, 1502 Moss. Klagen merkes med saksnummer 2019/3886.