Kunngjøring: Tillatelse til deponering av masser i Hurum

Vi har gitt Lindum Oredalen AS i Hurum tillatelse til å utvide eksisterende deponikapasitet og midlertidig tillatelse til fortsatt mottak og deponering av PFAS-forurensede masser.

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har gitt Lindum Oredalen AS tillatelse etter forurensningsloven til deponering av 300 000 m3 avfall på deponiet til Lindum Oredalen i Hurum kommune. Vedtaket kan påklages innen 17. juni 2019.

Tillatelsen med vilkår er gitt i medhold av forurensningsloven §§ 11 og 29, jamfør § 16.

I henhold til forurensningsforskriften § 36-18 og forvaltningsloven § 27 kunngjøres vedtaket om tillatelse.

Relevante dokumenter

For detaljerte rammer og vilkår til gjennomføringen av tiltaket, vises til gjeldende tillatelse for avfallsvirksomhet av 13.10.2008, med endringer av 24.04.2014, og midlertidig tillatelse til mottak og deponering av PFAS-forurensede masser av 28.06.2017, med videreføring av 16.03.2018.

Vårt vedtak, tillatelsen og midlertidig tillatelse er lagt ut til gjennomsyn under "Dokumenter".

Mulig å klage

Vedtaket om tillatelse kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § § 28 og 29.

Klagefristen er 17.06.2019. En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages på, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32.

En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no, eventuelt post til postboks 325, 1502 Moss.

Vi ber om at eventuelle klager merkes med referanse 2018/575.