Avslag på søknad om etablering av sandstrand i Drammen kommune

Vi har avslått søknad om tillatelse til etablering av sandstrand i Drammenselva ved gbnr. 111/616/0/0. Vedtaket kan påklages innen 8. oktober 2019.

Avslaget er hjemlet i forurensningsloven § 11, jf. naturmangfoldloven § 10. 

Vei, Natur og Idrett i Drammen kommune har søkt Fylkesmannen om tillatelse til etablering av sandstrand i Drammenselva ved gbnr. 111/616/0/0 i Drammen kommune. Fylkesmannen avslår søknaden om tillatelse. Avslaget er hjemlet i forurensningsloven § 11, jf. naturmangfoldloven § 10.

For Fylkesmannens vurdering av søknaden vises det til vedtaket om avslag som er lagt ut i menyen til høyre.

Vedtaket kan påklages

Vedtaket om avslag kan påklages av partene eller andre med rettslig klageinteresse til Miljødirektoratet, jf. forvaltningsloven § § 28 og 29. 

Frist for klage er 8. oktober 2019.

En eventuell klage skal fremsettes for Fylkesmannen i Oslo og Viken. Klagen skal angi hva det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre opplysninger av betydning for saken bør nevnes, jf. forvaltningsloven § 32. En eventuell klage skal gis skriftlig og sendes per e-post til fmovpost@fylkesmannen.no eller til postboks 325, 1502 Moss. Referanse: 2019/351.

Kontaktpersoner