Forurensning

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Fylkesmannen, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


10.07.2020

Kunngjøring av tillatelse etter forurensningsloven til etablering av mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt, betong, stein og jord – Kongsberg Entreprenør AS - Sevlemoen industriområde - Kongsberg kommune

Fylkesmannen i Oslo og Viken har i vedtak av 10.07.2020 ferdigbehandlet søknad fra Kongsberg Entreprenør AS - Sevlemoen industriområde, hvor det søkes om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt, betong, stein og jord i Kongsberg kommune. Fylkesmannen gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.

07.07.2020

Tillatelse for Felleskjøpet Agri SA avd Kambo – fôrproduksjon i Moss kommune

Fylkesmannen i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknaden fra Felleskjøpet Agri SA avd Kambo, hvor virksomheten søker om tillatelse etter forurensningsloven til økt produksjon av kraftfôr til husdyr på Kambo i Moss kommune. Vi gir tillatelse til omsøkt tiltak på fastsatte vilkår.  

30.06.2020

Endring av tillatelse etter forurensningsloven for Statkraft Tofte AS – forlengelse av gyldighetstid

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknad om endring av tillatelse fra Statkraft Tofte AS. Fylkesmannen endrer tillatelsen slik at gyldighetstiden forlenges til 14.03.2022.

29.06.2020

Tillatelse til mudring og fysiske tiltak i sjø ved Svelvigen Brygge i Drammen

Svelvigen Brygge AS har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring og fysiske tiltak i sjø ved Svelvigen Brygge i Drammen kommune. Klagefrist er satt til 7. august 2020. 

24.06.2020

Tillatelse til deponering av bunnaske ved Gatedalen miljøanlegg i Sarpsborg kommune

Sarpsborg kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til deponering av bunnaske ved Gatedalen miljøanlegg i Sarpsborg kommune. Tillatelsen er gitt på fastsatte vilkår. Klagefrist er 1. august 2020.

22.06.2020

Tillatelse til drift av Fossan laguneanlegg for avløpsslam

Fylkesmannen har gitt Rollag kommune ny tillatelse til drift av Fossan laguneanlegg for slam.   

19.06.2020

Tillatelse til utslipp i anleggsfase for arbeider på Huseby og Sollerud - Ny vannforsyning Oslo

Vann- og avløpsetaten (VAV) i Oslo kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i anleggsfase for arbeider på Huseby og Sollerud i forbindelse med Ny vannforsyning Oslo. Klagefrist er satt til 31. juli 2020.  

18.06.2020

Årlig rapportering for avløp 2019

Hvert år sender avløpssektoren inn årsrapport til Fylkesmannen. Her kan du lese våre tilbakemeldinger for rapporteringsåret 2019. 

17.06.2020

Tillatelse til mudring i sjø ved Filtvet båthavn i Asker

Asker kommune har fått tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Ekrebukta ved Filtvet båthavn i Asker kommune. Klagefrist er satt til 17.07.2020.  

10.06.2020

Tillatelse til etablering av mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt – Holtet Pukk og Betong AS i Krødsherad

Holtet Pukk og Betong AS har fått tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og knusing av returasfalt, i Krødsherad kommune. Tillatelsen er gitt på fastsatte vilkår.

Flere nyheter