Forurensning

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver etter forurensningsloven:

 

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Fylkesmannen, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


17.10.2019

Tillatelse til mudring ved Borg Havn i Fredrikstad kommune

Vi har gitt Borg Havn IKS tillatelse etter forurensningsloven til mudring ved Borg Havn i Fredrikstad kommune. Vedtaket kan påklages innen 17. november 2019.

07.10.2019

Tillatelse til mudring i Bragernesløpet i Drammen kommune

Fylkesmannen har gitt Drammen Fjernvarme AS tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Bragernesløpet i Drammen kommune. Vedtaket kan påklages innen 11. november 2019. 

01.10.2019

Tillatelse til kryssing av Mosseelva ved Verket/Mølla

Vi har gitt Statkraft Varme AS tillatelse etter forurensningsloven til kryssing av Mosseelva ved Verket/ Mølla i Moss kommune. Vedtaket kan påklages innen 1. november 2019.

13.09.2019

Tillatelse til reetablering av skrent ved Nygård Fabrikker

Vi har gitt Nygård Fabrikker AS tillatelse etter forurensningsloven til sikring av skrenten ved Arnljot Gellines vei 41 (gbnr. 135/2) i Oslo. Vedtaket kan påklages innen 13. oktober 2019.

04.09.2019

Avslag på søknad om etablering av sandstrand i Drammen kommune

Vi har avslått søknad om tillatelse til etablering av sandstrand i Drammenselva ved gbnr. 111/616/0/0. Vedtaket kan påklages innen 8. oktober 2019.

26.08.2019

Kunngjøring: Vedtak om tillatelse til mudring ved Skjæløy Slipp i Fredrikstad kommune

Fylkesmannen i Oslo og Viken har gitt Skjæløy Slipp AS tillatelse etter forurensningsloven til mudringsarbeider ved Skjæløy Slipp i Fredrikstad kommune. Vedtaket kan påklages innen 27. september 2019.

01.07.2019

Kunngjøring: Vedtak om ny tillatelse til avfallsanlegg i Kleivi

Fylkesmannen har gitt Hallingdal Renovasjon ny tillatelse til drift av avfallsanlegget Kleivi hovudanlegg i Kleivi Næringspark i Ål. Tillatelsen erstatter tidligere tillatelse.  Vedtaket kan påklages innen 15. august.

28.06.2019

Kunngjøring:Vedtak om midlertidig tillatelse til Fossan slamlagune i Rollag

Fylkesmannen har gitt Rollag kommune midlertidig tillatelse til å ta imot og avvanne slam ved Fossan laguneanlegg for slam ut 2019.   Vedtaket kan påklages innen 15. august.

11.06.2019

Kunngjøring: endring av tillatelse etter forurensningsloven for Metallco Stene på Øra i Fredrikstad kommune

Fylkesmannen har i vedtak av 07.06.2019 ferdigbehandlet søknad fra Metallco Stene AS, hvor det søkes om endring av tillatelse etter forurensningsloven. Omsøkt endring gjelder vilkår om driftstid.

06.06.2019

Kunngjøring: Tillatelse til utslipp ved tunneldrift i Kongsberg

Fylkesmannen har gitt Glitre Energi Produksjon AS tillatelse til utslipp fra tunneldrift ved Skollenborg kraftverk i Kongsberg kommune.

Flere nyheter