Forurensning

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver etter forurensningsloven:

 

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Fylkesmannen, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


01.07.2019

Kunngjøring: Vedtak om ny tillatelse til avfallsanlegg i Kleivi

Fylkesmannen har gitt Hallingdal Renovasjon ny tillatelse til drift av avfallsanlegget Kleivi hovudanlegg i Kleivi Næringspark i Ål. Tillatelsen erstatter tidligere tillatelse.  Vedtaket kan påklages innen 15. august.

28.06.2019

Kunngjøring:Vedtak om midlertidig tillatelse til Fossan slamlagune i Rollag

Fylkesmannen har gitt Rollag kommune midlertidig tillatelse til å ta imot og avvanne slam ved Fossan laguneanlegg for slam ut 2019.   Vedtaket kan påklages innen 15. august.

11.06.2019

Kunngjøring: endring av tillatelse etter forurensningsloven for Metallco Stene på Øra i Fredrikstad kommune

Fylkesmannen har i vedtak av 07.06.2019 ferdigbehandlet søknad fra Metallco Stene AS, hvor det søkes om endring av tillatelse etter forurensningsloven. Omsøkt endring gjelder vilkår om driftstid.

06.06.2019

Kunngjøring: Tillatelse til utslipp ved tunneldrift i Kongsberg

Fylkesmannen har gitt Glitre Energi Produksjon AS tillatelse til utslipp fra tunneldrift ved Skollenborg kraftverk i Kongsberg kommune.

06.06.2019

Kunngjøring: Tillatelse til utslipp ved tunneldrift i Ål

Fylkesmannen har gitt E-CO Energi AS tillatelse til utslipp fra tunneldrift ved dam Mjåvatn i Ål kommune.

27.05.2019

Kunngjøring: Tillatelse til deponering av masser i Hurum

Vi har gitt Lindum Oredalen AS i Hurum tillatelse til å utvide eksisterende deponikapasitet og midlertidig tillatelse til fortsatt mottak og deponering av PFAS-forurensede masser.  

24.05.2019

Undersøkelser bekrefter miljøgifter i Tyrifjorden

En ny rapport bestilt av Miljødirektoratet bekrefter tidligere funn av miljøgiften, PFAS, i Tyrifjorden og peker på trolige kilder til forurensningen. På bakgrunn av rapporten går Mattilsynet ut med en anbefaling mot å spise enkelte typer fisk og kreps fra Tyrifjorden.

23.05.2019

Kunngjøring: Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til anleggsarbeid for nytt dobbeltspor i Moss og Rygge

Fylkesmannen i Oslo og Viken har i vedtak av 23.05.2019 gitt Bane NOR SF tillatelse til anleggsarbeid for nytt dobbeltspor Sandbukta – Moss - Såstad på fastsatte vilkår. Vedtaket kan påklages innen 16. juni 2019. Den delen av søknaden som gjelder å slippe tunneldrivevann til Gunnarsbybekken er avslått, jf. vedtak 1. mars 2019.  

23.05.2019

Kunngjøring: Vedtak om tillatelse til mudring i sjø i Oppegård kommune

Fylkesmannen i Oslo og Viken har gitt Oppegård kommune tillatelse etter forurensningsloven til mudringsarbeider ved Oppegård båthavn, Sandbukta, Ingierstrand bad og Bekkensten i Oppegård kommune. Vedtaket kan påklages innen 28. juni 2019.

14.05.2019

Kunngjøring: vedtak om tillatelse til Bane NOR til anleggsarbeid i Drammen

Fylkesmannen i Oslo og Viken har gitt Bane NOR SF tillatelse etter forurensningsloven i sammenheng med entreprisen UDK 01 i InterCity-utbyggingen i Drammen kommune. Vedtaket kan påklages innen 28. juni 2019.

Flere nyheter