Forurensning

Fylkesmannen er forurensningsmyndighet for en lang rekke virksomheter og tiltak, og kan gi tillatelse til aktiviteter som kan medføre forurensning. Ansvarsområdene våre omfatter blant annet helse- og miljøfarlige kjemikalier, avfall og gjenvinning, luftforurensning og støy samt forurensning av vann og grunn.

Dette er noen av Fylkesmannens oppgaver etter forurensningsloven:

  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med landbaserte industribedrifter. Mange bedrifter trenger ikke egen tillatelse fra Fylkesmannen, men skal følge gjeldende forskrifter. Dette gjelder blant annet for pukk- og asfaltverk, fyringsanlegg og skipsverft.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avfallsbehandlingsanlegg som avfallsdeponier, mottaks- og sorteringsanlegg, bilvrakplasser og behandling av avløpsslam.
  • behandle utslippssøknader og føre tilsyn med avløpsanlegg i store tettsteder.
  • behandle søknader om mudring, dumping og utfylling i sjø og vassdrag.
  • føre tilsyn med at virksomheter oppfyller leveringsplikten for farlig avfall og andre generelle plikter i forurensings- og avfallsforskriftene
  • følge opp områder med forurenset grunn og nedlagte kommunale deponier.
  • veilede og føre tilsyn med kommunene på områder der kommunen er forurensningsmyndighet.

Vis mer


19.02.2020

Miljøhensyn gjør at skyteanlegg på Bekkhus må legges ned

Bekkhus skytebane, som ligger i Sarpsborg, kan drives midlertidig frem til 1. januar 2022. Etter dette vil det ikke lenger være lov med skyteaktivitet på Bekkhus. Fylkesmannen mener videre drift av skyteanlegget medfører en for stor forurensing av Tunevannet og området rundt skyteanlegget.

17.02.2020

Tillatelse til fysiske tiltak i Seutelva i Fredrikstad

Statens vegvesen har fått tillatelse etter forurensningsloven til å gjennomføre fysiske tiltak i Seutelva i Fredrikstad. Klagefrist er 17. mars 2020. 

13.02.2020

Tillatelse til utslipp i forbindelse med bygging av Fornebubanen

Oslo kommune, Fornebubanen har fått tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i anleggsfasen i forbindelse med bygging av Fornebubanen. Klagefrist er 14.03.2020.

18.02.2020

Avløpsseminar 2020

Torsdag 30. januar arrangerte Fylkesmannen i Oslo og Viken avløpsseminar på Helsfyr i Oslo.

06.02.2020

Tillatelse til utslipp fra snøsmelteanlegg ved Grønlia i Oslo kommune

NCC Constructions AS har fått utslippstillatelse for snøsmelteanlegget ved Grønlia i Oslo med utslipp av smeltevann til indre Oslofjord. Klagefrist er 6. mars 2020.

04.02.2020

Tillatelse til utvidelse av deponi på Lindum Oredalen i Asker

Lindum Oredalen AS har fått tillatelse etter forurensningsloven til utvidelse av deponiet og andre endringer i avfallsaktiviteter på Oredalen avfallsanlegg. Tillatelsen er gitt på fastsatte vilkår. Klagefrist er 1. mars 2020.

03.02.2020

Tillatelse til utslipp av tunnelvaskevann fra Vålerengtunnelen

Statens vegvesen har fått tillatelse til utslipp av renset tunnelvaskevann fra Vålerengtunnelen i Oslo kommune. Klagefrist er 3. mars 2020. 

23.01.2020

Tillatelse til utfylling på Holmen i Drammen kommune

Drammensregionens Interkommunale Havnevesen har fått tillatelse etter forurensningsloven til utfylling i sjø mellom Furuholmen og Risgarden på Holmen i Drammen kommune. Vedtaket kan påklages innen 20.02.2020. 

20.01.2020

Tillatelse til mudring og tildekking i sjø ved Bispevika i Oslo kommune

Fylkesmannen gir Bjørvika Infrastruktur AS tillatelse til mudring og tildekking i sjø i Oslo kommune. Klagefrist på vedtaket er 21. februar 2020.

15.01.2020

Program for avløpsseminar er klart

Fylkesmannen arrangerer i samarbeid med Miljødirektoratet seminar om avløp for ansatte i kommuene 30. januar. Programmet er nå klart, og påmeldingsfrist er 19. januar. Les mer og meld deg på i lenken til høyre. 

Flere nyheter