Endret tillatelse til Borge pukkverk avfallsdeponi Fredrikstad

Fylkesmannen skjerper kravene til Borge pukkverk avfallsdeponi i Fredrikstad. Samtidig tillates det midlertidig utslipp av renset sigevann til Moumbekken.

Store nedbørsmengder sammen med at bedriften har sluttet å ta imot masser har ført til høy vannstand i Borge pukkverk deponi. Ole & Peder Ødegaard AS og Norsk Gjenvinning m3 AS har derfor søkt om midlertidig tillatelse til å slippe ut renset sigevann til Moumbekken.

Må avslutte våtcelledeponicellen

Det pågår samtidig en prosess med å avslutte våtdeponicellen under grensen for grunnvannstand, men dette arbeidet er på vent frem til vannstanden er tilstrekkelig senket.

Det er en viktig forutsetning for å tillate midlertidig utslipp av renset sigevann at virksomheten går i gang med å avslutte våtdeponicellen straks det lar seg gjøre slik at ikke situasjonen gjentar seg. Vi har derfor også behandlet den innsendte avslutningsplanen for våtdeponiet og stilt nye krav til avslutning og etterdrift i den endrede tillatelsen sammen med det midlertidige utslippet.

- Det er satt frister i tillatelsen for de ulike prosessene slik at vi blant annet er sikre på at våtdeponicellen avsluttes så snart som mulig og på en kontrollert måte, sier seksjonssjef Kari Skogen i klima- og miljøvernavdelingen.

Endringene i tillatelsen

Her følger litt konkret om endringene i tillatelsen:

Midlertidig utslipp av renset sigevann

Sigevannet blir pumpet ut av deponiet og renset i et renseanlegg før det slippes kontrollert ut til Moumbekken. Fylkesmannen har satt utslippskrav som skal overholdes, og både utslippet i seg selv og Moumbekken skal prøvetas hyppig.

Endret maksimal kotehøyde for våtdeponering i tråd med klageavgjørelse

Som følge av Miljødirektoratets klageavgjørelse 28.01.2020 har vi endret tillatelsens vilkår 3.8.1. Miljødirektoratet opprettholder Fylkesmannens fastsettelse av kotehøyde for våtdeponering, men med en innskjerping av kravet: «Våtdeponering skal avsluttes 1 meter under grunnvannsnivået til omgivelsene, målt ved FB2, og våtdeponering kan gjøres maksimum opp til kote +16,3 m.»

Avslutning og etterdrift

Fylkesmannen har stilt nye krav til avslutning og etterdrift for deponiet. Det er viktig at virksomheten får avsluttet våtdeponicellen når vannstanden er senket. Vi har satt konkrete krav til toppdekke og frist for når det senest skal være gjennomført.

Søknad om overgang til tørrdeponi

Vi har også mottatt en søknad om tillatelse til endret teknisk løsning for deponering av potensielt syredannende bergarter fra våtdeponering til tørrdeponering. Denne har vi ikke saksbehandlet enda.

- Søknaden om overgang fra våtdeponi til tørrdeponi innenfor gjeldende plan vil vi ta stilling til når vi har fått informasjonen vi ba om i vårt brev av 24.03.2020, avslutter Skogen.