Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


15.04.2019

Mer naturkunnskap tilgjengelig

Verdifulle naturtyper som ble kartlagt etter Miljødirektoratets instruks i 2018, er nå tegnet inn i kartet og vil bli en viktig del av det naturfaglige kunnskapsgrunnlaget i arealforvaltninga.

10.04.2019

Ta hensyn til villrein i påskefjellet

Vi ber alle skiturister og andre som ferdes i påskefjellet om å ta hensyn til villreinen og unngå unødige forstyrrelser av dyra.

09.04.2019

Ny folkehelsemelding: Gode liv i eit trygt samfunn

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen har lagt fram stortingsmelding om folkehelsepolitikken. Regjeringen vil forsterke innsatsen på tre utvalgte områder: tidlig innsats for barn og unge, forebygging av ensomhet og mindre ulikhet i helse.

08.04.2019

Ny rapport om elvemusling i Simoa

Fylkesmannen har sammen med kommunene Modum og Sigdal undersøkt bestanden av elvemusling i Simoa i snart 25 år. En rapport som oppsummerer resultatene fra undersøkelsene er nå publisert.

05.04.2019

Søknad om tillatelse til utslipp ved Mjåvatn i Ål

Vi sender på høring en søknad om tilltatelse til utslipp fra driving av ny tappetunnel i sammenheng med utbygging av ny dam i Mjåvatn i Ål kommune.

01.04.2019

Skyteprøve, jegeravgift og registrering for lisensjegere

Regjeringen har utvidet lisensfellingsperioden for ulv utenfor ulvesonen til og med 31. mai. Det får noen praktiske og administrative konsekvenser for lisensfellingsjegere av ulv utenfor ulvesonen. 

29.03.2019

Høring av forslag om vern av skogområdet Risen i Marker kommune

Det meldes med dette at forslag om naturreservat for området Risen vest i Marker kommune er sendt på høring. Alle som ønsker det kan gi uttalelse i saken. Frist for å avgi uttalelse er 22. mai 2019.

26.03.2019

Fylkesmannens forventningsbrev for 2019

Fylkesmannen i Oslo og Viken har utarbeidet et forventningsbrev til kommunene for 2019, hvor vi setter søkelys på prioritere kommunale oppgaver som regjeringen har klare forventinger til.  

26.03.2019

Søknad om tiltak i Sandvikselva med etablering av Sandvika Elvepromenade


18.03.2019

Starter arbeidet med vern av 16 skogområder

Vi melder med dette oppstart av verneprosess for 16 skogområder i Buskerud, Akershus og Oslo. Alle som ønsker det, kan gi innspill innen 10. april 2019.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen