Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


12.12.2019

Søknad om tillatelse til behandling av avløpsslam på Fossan i Rollag kommune

Fylkesmannen i Oslo og Viken mottok 8. mars 2019 søknad fra Rollag kommune om tillatelse til drift av laguneanlegg for avløpsslam på Fossan, gbnr 65/1 i Rollag kommune.  

11.12.2019

Søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mottak, mellomlagring og behandling av returmasser - Sevlemoen industriområde

Kongsberg Entreprenør AS søker Fylkesmannen om tillatelse til mottak, mellomlagring og behandling av returmasser - Sevlemoen industriområde (gbnr. 143/1) i Kongsberg kommune.

09.12.2019

Søknad om tillatelse til mudring i Filtvet båthavn i Ekrebukta i Hurum kommune

Hurum Havner KF har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Filtvet båthavn i Ekrebukta i Hurum kommune. 

09.12.2019

Pålegger strakstiltak Løvenskioldbanen

Fylkesmannen pålegger Norges Skytterforbund strakstiltak for å redusere tungmetallholdig avrenning fra leirduebanen på Løvenskioldbanen.

09.12.2019

Avløpsseminar 2020

Fylkesmannen i Oslo og Viken arrangerer avløpsseminar for ansatte i kommunen.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen