Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


21.09.2020

Søknad om tillatelse – Moelven Pellets – produksjon av trepellets i Ringerike kommune

Moelven Pellets AS søker Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til drift av et anlegg for produksjon av trepellets på Hovlandsmoen industriområde i Sokna i Ringerike kommune.

21.09.2020

Søknad om tillatelse – Moelven Soknabruket AS – sagbruk og treimpregnering i Ringerike kommune

Moelven Soknabruket AS søker Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til drift av sagbruk og impregnering av trevirke på Hovlandsmoen industriområde i Sokna i Ringerike kommune. 

14.09.2020

Kongens beitedyr på jobb for biologisk mangfold

Denne sommeren har det gått både kyr og sau på beitene i Storøykilen naturreservat på Fornebu. Gjennom beitinga skaper og bevarer dyra leveområder for flere truede og sjeldne arter.

08.09.2020

Endring av tillatelse og nye frister for utredningskrav for Gomsrud avfallsanlegg og deponi i Kongsberg kommune

Fylkesmannen har ferdigbehandlet søknaden om mindre endringer av gjeldende tillatelse for deponivirksomhet og avfallsaktiviteter på Gomsrud avfallsanlegg i Kongsberg kommune. Fylkesmannen endrer tillatelsen til deponi og annen avfallsrelatert virksomhet på området.

07.09.2020

Tillatelse til utslipp av renset anleggsvann til Langbrubekken/Ljanselva

Marti tunnel AG avd. Oslo har fått tillatelse etter forurensningsloven til utslipp av renset anleggsvann til Langbrubekken i Oslo kommune. Arbeidene er knyttet til bygging av ny hovedvannledning fra Skullerudveien til Enebakkveien ved Maurtueveien. Klagefrist er satt til 2. oktober 2020.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen