Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


27.03.2020

Søknad om tillatelse til midlertidig utslipp av renset sigevann fra Borge pukkverk deponi

Borge pukkverk deponi har søkt om tillatelse til å slippe ut renset sigevann. Du kan komme med uttalelse til søknaden innen 24. april 2020. 

27.03.2020

Våtmarksområde i Tyrifjorden er vernet

Nå er et område på 11 191 dekar sikret for fremtiden. Våtmarkene i Nordre Tyrifjorden og Storelva har et rikt biologisk mangfold og er et viktig leveområde for mange plante- og dyrearter.

27.03.2020

Søknad om tillatelse til etablering av biogassanlegg

Fylkesmannen i Oslo og Viken har 13.12.2019 mottatt søknad fra Nedre Romerike Avløpsselskap IKS om tillatelse til drift av biogassanlegg for behandling av avløpsslam, samt mottak og mellomlagring av stabilisert og hygienisert slam på lokalitet Krogstad Miljøpark / gbnr. 127/11, i Lillestrøm kommune.

26.03.2020

Kartlegging av mottak for jord- og steinmasser

Vi ber kommunene om informasjon om anlegg som tar imot jord- og steinmasser som ikke er forurenset. Informasjonen skal brukes til å få oversikt over hvor mange anlegg som må ha tillatelse som følge av endring i avfallsregelverket.

26.03.2020

Ferdsel i naturvernområder

I disse dager er det ekstra mange som nyter naturen. Da er det viktig at vi både tar hensyn til hverandre og dyre- og plantelivet rundt oss.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen