Miljø og klima

Et overordnet mål for alt miljøarbeid er bærekraftig utvikling. Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


15.02.2019

Søknad om etablering og vedlikehold av kunstig sandstrand i Drammen

Drammen kommune har søkt om tilltatelse til å etablere og vedlikeholde en kunstig sandstrand i bukta mellom jernbanekaia og Gyldenløve brygge.


14.02.2019

Snø er ikke bare snø

Svært ofte inneholder oppsamlet snø både mikroplast, avfall, miljøgifter, salter og andre næringsstoffer – som kan gjøre skade på naturen.


12.02.2019

Høring av søknad om tillatelse til mudring i Oppegård kommune

Fylkesmannen i Oslo og Viken har 21. desember 2018 mottatt søknad fra Oppegård kommune om tillatelse til mudring ved Oppegård Båthavn, Sandbukta, Ingierstrand Bad og Bekkensten i Oppegård kommune. Søknaden legges til grunn for høringen.


08.02.2019

Vinteraktiviteter i Nordre Øyeren naturreservat

Du kan gjerne gå på ski og skøyter i Nordre Øyeren, men motorferdsel er forbudt i reservatet. I vinter gjør Fylkesmannen et unntak slik at det kan brøytes skøytebane med ATV i Gansvika ved spesielt store snømengder.


05.02.2019

Nye justerte vernegrenser vedtatt

Grensene til fire verneområder har blitt justerte og det er gjort enkelte endringer i tilhørende forskrifter etter grenseoppgang utført av Jordskifteretten.


04.02.2019

Høring av søknad etablering og drift av omlastingsstasjon for husholdningsavfall på Eiker Næringspark, Øvre Eiker kommune

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD) har søkt Fylkesmannen om tillatelse etter forurensningsloven til etablering og drift av omlastingsstasjon for husholdningsavfall på Eiker Næringspark, i Øvre Eiker kommune.


01.02.2019

174 verneverdige områder identifisert

Fagfolk har pekt på 174 verneverdige områder i Oslo, Akershus, Østfold og Buskerud som et ledd i arbeidet med å sikre truet natur og et representativt vern.


01.02.2019

Ny varslingstjeneste for luftkvalitet

En ny landsdekkende tjeneste varsler hvordan lufta er nå, resten av dagen og neste døgn. Du får vite om det er lite, moderat, høy eller svært høy luftforurensning der du bor eller oppholder deg. I tillegg får utsatte grupper helse- og aktivitetsråd.


24.01.2019

Høring av søknad om tillatelse til dumping av snø i Drammensfjorden ved Gilhus og Terminalbukta i Lier kommune

Fylkesmannen i Oslo og Viken har 15. november 2018 mottatt søknad fra PX Solution AS om tillatelse til dumping av snø i Drammensfjorden ved Gulhus og Terminalbukta i Lier kommune. Søknaden legges til grunn for høringen.


17.01.2019

Vi samordner statlige innsigelser

Fra i år av skal fylkesmennene samordne alle statlige innsigelser i plansaker.


Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuset

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen