Miljø og klima

Miljøvern er et omfattende fagfelt som dekker alt fra arealforvaltning og forebygging av forurensning til kartlegging av naturmangfold, klimatiltak og forvaltning av fisk og vilt.

Alle sektorer har et ansvar for å ta hensyn til miljøet i sin egen virksomhet. Fylkesmannen skal bidra til at regjeringens miljø- og arealpolitikk blir gjennomført på regionalt og lokalt nivå. Kommunene har en sentral rolle i miljøvernarbeidet. Veiledning og oppfølging av kommunene er derfor en viktig oppgave for oss. 

Vis mer


21.01.2020

Ny veileder for kommunal klimatilpasning

I 2018 ble det vedtatt nye statlige planretningslinjer (SPR) for klima og energi og klimatilpasning. Miljødirektoratet har siden da jobbet med å utarbeide veiledning til SPRen, og 5. desember ble veilederen lansert. Den vil være et viktig hjelpemiddel for kommunene i deres planarbeidet.

21.01.2020

Mosmyra i Hole midlertidig vernet

Miljødirektoratet vedtok 10. januar midlertidig vern av Mosmyra i Hole kommune.

20.01.2020

Tillatelse til mudring og tildekking i sjø ved Bispevika i Oslo kommune

Fylkesmannen gir Bjørvika Infrastruktur AS tillatelse til mudring og tildekking i sjø i Oslo kommune. Klagefrist på vedtaket er 21. februar 2020.

16.01.2020

Ulovlig kjøring med ATV i Blåfjell naturreservat

I jula er det kjørt ulovlig med ATV i Blåfjell naturreservat. Kjøringen har ført til stygge spor og skader og vil bli politianmeldt.

15.01.2020

Tilskudd til forbyggende og konfliktdempende tiltak mot rovviltskader i 2020

Nå kan du søke om tilskudd til forebyggende tiltak mot rovviltskader og konfliktdempende tiltak. Hos Fylkesmannen i Oslo og Viken er søknadsfristen er 15. februar, men vi anmoder om at du sender inn søknaden innen 1. februar.

Flere nyheter Få nyhetsvarsel

Om klima- og miljøvernavdelingen

Avdelingsleder
Gunhild Dalaker Tuseth

Kontakt
Sentralbordet setter deg over til riktig person: 69 24 70 00

Seksjoner

Industri, forurensning og avfall
Kontorsted: Oslo
Seksjonsleder: Kari Skogen

Vannmiljø og forurensning
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Hilde Sundt Skålevåg

Naturforvaltning - skog og fjell
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Ellen Lien

Naturforvaltning - lavland og kyst
Kontorsted: Moss
Seksjonsleder: Karsten Butenschøn

Klima og plan
Kontorsted: Drammen
Seksjonsleder: Eli Kristin Nordsiden

Mer om avdelingen