Inn på tunet

Bilder fra ulike Inn på tunet-gårder
Bilder fra ulike Inn på tunet-gårder

Inn på tunet - aktivitet, mestring og inkludering i samarbeid med landbruket.

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Aktiviteten i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. 

De viktigste tjenesteområdene for Inn på tunet (IPT) er oppvekst og opplæring, arbeidstrening og rehabilitering og helse og omsorg. IPT-gårder kan også tilby tjenester innen integrering, kriminalomsorg og forebygging. Det er i hovedsak kommuner og NAV som kjøper tjenestene.

Det finnes en godkjenningsordning for IPT-gårder, hvor man godkjenner både gården og aktivitetene. Per september 2019 er 76 gårder i Oslo og Viken godkjente Inn på tunet-gårder.

Landbruket kan via IPT være en ressurs for kommunene og storsamfunnet innen arbeidet på helse-, omsorgs-, utdannings-, arbeids- og sosialområdet. IPT er blant annet nevnt som et relevant tilbud i «Demensplan 2020» , i «Leve hele livet. Regjeringens strategi for god psykisk helse 2017-2022» og i "Opptrappingsplanen for barn og unges psykiske helse (2019-2024)".  Arbeids- og velferdsdirektoratet har i 2018 revidert veilederen for «Grønt arbeid» som er et arbeidstilbud på gård i regi av NAV for mennesker med psykiske og/eller rusrelaterte helseproblemer.

Gården er velegnet som base for velferdstjenester av mange grunner:

  • Meningsfulle og ekte aktiviteter
  • Aktiviteter som kan skreddersys den enkeltes behov, mestringsnivå og dagsform
  • Fokus på "det friske" hos deltagerne, vanlig medarbeider på lik linje med gårdbrukeren
  • Fysisk aktivitet og riktig kosthold
  • Sosialt fellesskap i et trygt og oversiktlig miljø, mye å snakke om flytter fokus vekk fra egen situasjon
  • Dyr og natur - vitenskapelig bevist at det er godt for psykisk helse

Forskning viser at deltagelse i IPT-tiltak kan ha helsefremmende effekt og gi redusert ensomhetsfølelse, økt motivasjon og mestring, sosial støtte og økt sosial kontakt, økt fysisk aktivitet og redusert stress.