Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Hallingdal
Hallingdal (Foto: Fylkesmannen i Oslo og Viken)

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) skal bidra til å ta vare på natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. Tilskudd kan gis til gårdbrukere som gjør en innsats ut over det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

SMIL er en forkortelse for Spesielle miljøtiltak i jordbruket. Formålet med disse midlene er å ivareta natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapene i jordbruket. Samt redusere forurensingen fra jordbruket, ut over det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Et viktig mål med ordningen er å få til en mer målrettet innsats med utgangspunkt i lokale behov, utfordringer og malsettinger.

Fylkesmannen fordeler SMIL-midlene til kommunene med grunnlag i kriterier angitt i Regionalt miljøprogram (RMP).

Kriterier for fordeling av tilskuddsmidler i perioden 2019-2022

60 % av midlene fordeles etter faste kriterier

  • Jordbruksareal
  • Antall daa planert areal /hydrotekniske utfordringer

20 % etter miljøutfordringer

  • Kommunens tiltaksstrategier (SMIL-RMP)
  • Særlig miljø- og kulturlandskapsutfordring

20 % etter aktivitet og måloppnåelse

  • Gjennomføringsgrad
  • Rapportering og innmeldte behov/planer

Det kan gis tilskudd til to typer prosjekt / tiltak

  • Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter
  • Kulturlandskaps- og forurensingstiltak

Søkere kan være foretak som er berettiget produksjonstilskudd og eiere av landbrukseiendom med tilskuddsberettiget produksjon. Det er kommunene som prioriterer og innvilger tilskuddene, med utgangspunkt i kommunens tiltaksstrategi.

Elektronisk søknad

Fra og med 2019 skal ny digital løsning benyttes. Søknader skal sendes inn digitalt med innlogging via ID-Porten i Altinn.

Kart - SMIL tiltaksstrategier i Oslo og Viken

Vi har laget en kartapplikasjon der du kan klikke på de ulike kommunene i Oslo og Viken. Da vil du kunne hente frem og se på SMIL-tiltaksstrategi for den aktuelle kommunen. Kartapplikasjonen finner du på undersiden vår Kart.